An All-In-One Study Aboard Solution

ProInterEd Co., Ltd.

We deliver enduring results

Our Experiences

Our journey

ProInterEd ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันให้เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจน เป็นผู้ประสานงานดูแล เมื่อมีการจัดงานต่างๆ ของสถาบันในไทยด้วย รวมถึง การดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยยึดถือเป้าหมายเพื่อการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุกคน

Our Partnership Country

United
Kingdom

United
State

Australia

New Zealand

Singapore