New Zealand

นิวซีแลนด์ ประเทศที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นประเทศแรกของโลก มีน้ำใสที่สุดในโลก มีประชากรแกะมากกว่าคน มีภูมิประเทศธรรมชาติที่สวยงามมากไม่มีใครเทียบและเป็น 1 ในสถานที่ดีที่สุดในโลก สำหรับการอยู่อาศัย และ เรียนหนังสือ เมืองหลวงคือ เวลลิงตัน ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการ Vote เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในโลก โดย Deutsch Bank 2017 ด้วยระบบการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านมาตรฐานในระดับนานาชาติ และไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใคร จึงเป็นจุดหมายที่ ผู้ปกครองไทย มั่นใจในเรื่องมาตรฐานการเรียนและความปลอดภัย และส่งบุตรหลานไปเรียนระดับประถมและมัธยมเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี

Why New Zealand?

นิวซีแลนด์ 1 ในประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการมาเรียนและอยู่อาศัย และผู้ปกครองมั่นใจส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่  ด้วยระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มีวิธีการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ค้นหา ปฏิบัติจริง ได้พัฒนาทักษะด้วยตัวเอง และมาตรฐานการเรียนระดับ World class มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์จัดอันดับอยู่ใน top 3% ของโลก นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ก็มีภูมิประเทศ บรรยากาศ ชาวเมืองมีจิตใจดีเป็นมิตร  และเป็น 1 ประเทศที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในโลก

New Zealand Education System

อายุ 5-10 ปี ( Year1-6 ) นักเรียนระดับประถมศึกษาจะเรียนวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษาประจำชาติ (New Zealand National Curriculum) ซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ พลศึกษาและสุขศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประเมินความสามารถของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยวัดเทียบกับ National Standards ที่กำหนดไว้
นอกจากโรงเรียนรัฐบาล ยังมี
1. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน (state-integrated school) สนับสนุนโดยรัฐบาล เป็นโรงเรียนมีลักษณะเฉพาะ เช่น นับถือศาสนา หรือ มีวิธีการสอนพิเศษ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ NZ$1,500 ต่อปี
2. โรงเรียนเอกชน มีเด็กนิวซีแลนด์ไม่เกิน 5% เรียนที่นี่ มีทั้งแบบ สหศึกษา ชายล้วน หรือ หญิง ซึ่งรัฐบาลไม่ได้สนับสนุน ค่าเทอมปกติประมาณ NZ$20,000 ต่อปี

มัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 11-12 ปี ( Year 7-8 )
มัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 13-18 ปี ( Year 9-13 )
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอาจเป็นที่รู้จักในนามวิทยาลัย จะศึกษาเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) และสามารถเลือกเรียนสายอาชีพ เช่น การท่องเที่ยวและการคำนวณ
บางโรงเรียนมีหลักสูตร Cambridge International Examinations และหลักสูตร International Baccalaureate สำหรับนักเรียนอีกด้วย

นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ  8 แห่ง มีสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค (ITPS) 16 แห่ง และสถาบันฝึกอบรมของเอกชน (PTE) อีกราว 550 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

 • การเรียนในมหาวิทยาลัยจะเป็นการศึกษาด้านวิชาการในระดับสูง โปรแกรมการศึกษามุ่งเน้นการทำวิจัย ในการจัดอันดับของ QS World University Rankingsปี 2015/2016 มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับสูงสุด 100 ลำดับแรกในอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา
  1. ปริญญาตรี (Bachelor degree) ใช้เวลาเรียนประมาณ 3 – 5 ปี
  2. ปริญญาโท ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 – 2 ปี
  3. ปริญญาเอก ใช้เวลาเรียนประมาณ 3 – 5 ปี
 • สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคและสถาบันฝึกอบรมของเอกชนขนาดใหญ่บางแห่งมีหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับปริญญาบัตร
 • สถาบันฝึกอบรมของเอกชนมักจะเสนอโปรแกรมการศึกษาเชิงวิชาชีพที่เฉพาะเจาะจงในระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาเป็นหลัก
  1. ประกาศนียบัตร (Certificate) ใช้เวลาเรียนประมาณ 6 เดือน – 2 ปี
  2. อนุปริญญา (Diploma) ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 – 3 ปี

ติดใจเรื่องค่าใช้จ่าย? เราช่วยได้!

+666-2693-5956

How to Apply

1. หาข้อมูล เลือกสถาบัน Requirement and condition

ควรเริ่มต้นจากความต้องการและเป้าหมายของเราก่อน สามารถหาข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ หรือ ให้บริษัทตัวแทน ProInterEd เป็นผู้แนะนำได้ นิวซีแลนด์เป็นที่ยอมรับว่ามีความปลอดภัยสูง ผู้ปกครองไว้วางใจส่งลูกหลานไปเรียนระดับโรงเรียนเป็นจำนวนมาก การสมัครระดับมหาวิทยาลัย สามารถหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองเช่นกัน หรือ ให้เรา ProInterEd เป็นผู้แนะนำให้คำปรึกษาได้เช่นกัน

2. เอกสารการสมัคร

ให้เตรียมเอกสาร โดยเอกสารพื้นฐานที่ต้องใช้สำหรับการสมัครทุกระดับคือ สำเนาพาสปอร์ต ใบรับรองแพทย์ ใบแสดงผลการเรียน และเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน สำหรับเอกสารการสมัครระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี่ โพลีเทคนิค สถาบันฝึกวิชาชีพ ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และเอกสารอื่นๆ ตามข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน สำหรับระดับโรงเรียน จะมีนัดสัมภาษณ์ และทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนให้ยื่นใบสมัคร

3.ยื่นใบสมัคร Apply

การยื่นสมัคร สามารถทำออนไลน์ได้ หรือ สมัครผ่านบริษัทตัวแทน หรือ ProInterEd ได้

4.รอแจ้งการตอบรับ

สถาบันจะให้ใบตอบรับเบื้องต้นก่อน ให้ชำระค่ามัดจำ หรือ ชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน แล้วแต่เงื่อนไขของสถาบัน จากนั้น รอเอกสารตอบรับแบบทางการ สำหรับระดับโรงเรียนกรณีที่ อายุน้อยกว่า 18 จะต้องมีเพิ่มเอกสารยืนยันเรื่องที่พักให้เรียบร้อยด้วย เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนด้วย เมื่อได้รับใบตอบรับแล้ว ก็ให้ดำเนินกาเรื่องยื่นขอวีซ่าต่อไป

Visa

การยื่นขอวีซ่า

นักเรียนต่างชาติที่เข้าไปเรียนหลักสูตรน้อยกว่า 3 เดือน ขอ Visitor Visa ถ้าเข้าไปเรียนแบบ Full time หรือหลักสูตรสั้นใดๆ ที่นานมากกว่า 3 เดือน ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน ผู้ถือวีซ่านักเรียน สามารถทำงาน Part time ได้ 20 ชม/สัปดาห์ และ ทำแบบ Full time ได้ช่วงปิดเทอม  

เอกสารที่ต้องใช้
 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 2. พาสปอร์ต เล่มปัจจุบันใช้เดินทาง มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน และสำเนาเซ็นรับรอง
 3. รูปถ่าย 2 “ จำนวน 3 ใบ พื้นหลังขาว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน )
 4. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับแปล
 5. สำเนาพาสปอร์ต บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พ่อและแม่ พร้อมฉบับแปล
 6. ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลของ พ่อ แม่ นักเรียน (ถ้ามี)
 7. หลักฐานการศึกษา ประกาศนียบัตรจบการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน
 8. หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)
 9. หลักฐานการเงิน Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และ Bank Letter หนังสือรับรองทางการเงิน หน่วยเงิน NZD
 10. อายุต่ำกว่า 16 ปี เดินทางลำพัง ต้องมีหนังสือยินยอมจาก พ่อ และแม่ให้เดินทางเองได้
 11. หนังสือรับรองเรื่องที่พักระหว่างเรียน
 12. แบบฟอร์มรับรองสถานภาพทางการเงิน “Financial Undertaking for a Student”
 13. ใบตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันที่ยื่นขอเรียนต่อ มีรายละเอียดระยะเวลาเรียน วันเริ่ม วันจบ และใบเสร็จจากสถาบัน
 14. ใบผลการตรวจปอด วัณโรค กรณีเรียนนาน 6 เดือนขึ้นไป
 15. อายุมากกว่า 17 ปีขึ้นไป และเรียนนานมากกว่า 2 ปี จะต้องมีเอกสารรับรองสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
 16. ใบจองตั๋วเครื่องบินเดินทาง