Australia

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก เป็นประเทศที่อยู่บนทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก แต่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ออสเตรเลียเป็นจุดหมายของนักศึกษาเพื่อการศึกษาต่อ เป็นอันดับที่ 3 ของโลกและยังคงมีจำนวนนักเรียนต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนี่อง

Why Australia?

วุฒิการศึกษาและสถาบันของออสเตรเลียได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก็ได้รับการยอมรับว่าดีเยี่ยม จัดอยู่ในอันดับ 8 ของโลก (Universitas 2019 U21)

มหาวิทยาลัยหลัก 6 แห่ง อยู่ใน Top100 มหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด (Times Higher Education : 2020) ส่วนเมืองหลักๆ ของออสเตรเลียก็มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน และจัดอยู่ใน Top 100 เมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติจากการจัดอันดับโดย QS (2019)  

นอกจากนี้ ออสเตรเลียมีการลงทุนด้านการศึกษา วิจัย อย่างสม่ำเสมอ และมีทุนให้นักเรียนต่างชาติ  กว่า 3,000 ทุน(2019)  

Australia Education System

ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานการเรียนการสอนสูง  มีสถาบันด้านการศึกษามากกว่า 1,200 แห่ง มากกว่า 22,000 หลักสูตร นักเรียนจึงมีทางเลือกที่หลากหลาย รวมถึงหลักสูตรสั้นๆ ที่สามารถเรียนได้ในช่วงที่ทำงานหรือมาท่องเที่ยว  

นักเรียนนักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียน จะต้องเรียนในสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนกับทะเบียนรายชื่อสถาบันและหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติของเครือจักรภพ (CRICOS) เป็นการรับประกันหลักสูตรและสถาบันเรื่องการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง

การศึกษาระดับนี้เป็นภาคบังคับ สำหรับอายุ 6-16  หรือ Year 1- 9 หรือ 10 ใช้เวลาเรียนในโรงเรียน 13 ปี แบ่งเป็นช่วงชั้น ดังนี้

 • Primary school – -ระดับ/เตรียมอนุบาล/โรงเรียนอนุบาล ตั้งแต่ year 1- 6 หรือ 7   
 • Secondary school – ใช้เวลาเรียน 3-4 ปี ตั้งแต่ Years 7 – 10 หรือ 8 – 10.
 • Senior secondary school – ใช้เวลาเรียน 2 ปี คือ Years 11 – 12.
 • Tertiary education  ระดับนี้ จะหมายถึงการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และ สายวิชาชีพ vocational education and training (VET)
 1. ปริญญาตรี
  • ระยะเวลาการศึกษา 3-5 ปี (ขึ้นกับหลักสูตร)
 2. ปริญญาตรี (Honours)
  • ระยะเวลา 4 ปี มีการเรียนเพิ่มเติม และมีหน่วยกิตจบมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับสูงขึ้น
 3. Graduate Certificate
  • ระยะเวลา 6 เดือน เรียนต่อจากระดับปริญญาตรี เป็นการเพิ่มทักษะต่อจากสาขาที่เรียนตอนป.ตรี หรือ พัฒนาความรู้ในสาขาใหม่ที่สนใจ
 4. Graduate Diploma
  • หรือ Pre-Master เรียนระยะเวลา 1 ปี เรียนต่อจากระดับปริญญาตรี กรณีที่คุณสมบัติผู้สมัครยังไม่ถึงที่กำหนด การเรียนระดับนี้เป็นการเตรียมพื้นฐานองค์ความรู้ให้ผู้เรียน เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่การเรียนในระดับปริญญาโทต่อไป
 5. ปริญญาโท (Coursework)
  • ระยะเวลา 1-2 ปี หลังจากจบ ปริญญาตรี (Honours) หรือ ปริญญาตรี เป็นการเรียนแบบเข้าชั้นเรียน เพื่อช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ถ้าเรียนต่อจากวุฒิ ปริญญาตรี (Honours) ใช้เวลาเรียน 1 ปี ถ้าเรียนต่อจากวุฒิ ปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 2 ปี
 6. ปริญญาโท (Research)
  • ระยะเวลา 2 ปี หลังจากจบ ปริญญาตรี (Honours) หรือ ปริญญาตรี เป็นการศึกษาวิจัยเฉพาะตัวในระดับผู้เชี่ยวชาญ ในสายงานสาขาที่เลือก
 7. ปริญญาเอก
  • ระยะเวลา 3-4 ปี หลังจากจบ ปริญญาโท เป็นหลักสูตรด้านงานวิจัย

ติดใจเรื่องค่าใช้จ่าย? เราช่วยได้!

+666-2693-5956

How to Apply

1. หาข้อมูลและเลือกหลักสูตรและสถาบันการศึกษา

สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และสามารถรับคำแนะนำผ่าน ProInterEd บริษัทตัวแทนมหาวิทยาลัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเราจะให้ข้อมูล เปรียบเทียบ แนะนำสถาบันและหลักสูตรให้ได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

2. เอกสารการสมัคร

จัดเตรียมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน โดยส่วนใหญ่จะต้องยื่นเอกสารพื้นฐานทั่วไปคล้ายกัน แต่อาจมีเอกสารเพิ่มเติม แล้วแต่สาขาและมหาวิทยาลัย โดยเราจะให้คำแนะนำ การเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน

3.ยื่นใบสมัคร

ProInterEd ดูแลการกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครเข้าเรียน ติดตามสถานะและผลของใบสมัคร

4.รอแจ้งการตอบรับ

เมื่อการพิจารณาใบสมัครได้รับการอนุมัติ สถาบันจะออก จดหมายเสนอเข้าเรียน (Letter of Offer) นักเรียนจะต้องรับทราบ ลงนาม แจ้งกลับสถาบัน ชำระค่ามัดจำ จากนั้น จะได้รับใบยืนยันการลงทะเบียน (Confirmation of Enrolment CoE) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการใช้เพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน

Visa

ขั้นตอนและเอกสารในการขอวีซ่านักเรียน
 • ในการขอวีซ่านักเรียนเอกสารสำคัญคือ ใบยืนยันการตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันที่ได้รับการลงทะเบียนรับรองสำหรับนักเรียนต่างชาติ และต้องมีหมายเลข CRICOS
 • นักเรียนต้องยื่นขอด้วยตัวเอง เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล(ถ่ายรูป-แสกนลายนิ้วมือ)ประกอบการพิจารณาใบสมัคร
 • สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) ที่ กรุงเทพฯ และสาขาจังหวัดเชียงใหม่
 • ตรวจสอบค่าธรรมเนียม
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

1. แบบฟอร์มขอวีซ่า กรอกออนไลน์ เป็นภาษาอังกฤษ
2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน มีอายุครอบคลุมช่วงที่เรียน หรือ ต้องมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน
3. รูปถ่ายปัจจุบันขนาดทำพาสปอร์ต 3 ใบ (สำหรับแบบฟอร์ม 1ใบ ตรวจสุขภาพ 2ใบ)
4. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และ/หรือ สูติบัตร
5. เอกสารทางการทหาร เช่น สด9 สด43
6. สำเนาใบเสร็จการตรวจสุขภาพ ถ้าเรียนไม่เกิน 6 เดือน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
7. หลักฐานการชำระค่าประกันสุขภาพนักเรียน OSHC ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาเรียนตามใน COE
8. หลักฐานการเงิน Bank Letter ระบุหน่วยดอลล่าร์ออสเตรเลีย (AUD) และ Bank Statement ถ้าผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารแสดงความสัมพันธ์ และมีระบุว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษาที่ออสเตรเลีย ใช้บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
9. เอกสารตอบรับทางการจากสถาบัน Confirmation of Enrolment – COE
10. เอกสารวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
11. หลักฐานรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
12. ใบแสดงวุฒิการศึกษา ผลการเรียน ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร
13. กรณีผู้เดินทางอายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอม ( Letter of Consent ) จากผู้ปกครองและลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ของ พ่อแม่ สำเนาสูติบัตรผู้สมัคร