Canada

แคนาดา ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ประกอบด้วยรัฐ 10 รัฐ และดินแดน 3 แห่ง เป็นประเทศที่มีภาษาทางการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีความสงบ สะอาด ปลอดภัย คุณภาพการศึกษาและสถาบันมีมาตรฐานที่สูงมาก ขณะที่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างถูกกว่าประเทศอื่นๆ จึงเป็นเป้าหมายในการมาศึกษาต่อจากนักเรียนต่างชาติทั่วโลก

Why Canada?

ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานการเรียนการสอนสูง รวมถึงงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับระดับโลก แคนาดาจึงเป็น 1ในเป้าหมายในการมาศึกษาต่อ ด้วยจำนวนตัวเลขนักเรียนต่างชาติ 642,480 คน (2019) ชื่อเสียงของสถาบันที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน นอกจากการได้รู้จักเพื่อนต่างชาติที่มีวัฒนธรรม แนวความคิดที่หลากหลาย รวมทั้งการท่องเที่ยวในช่วงใช้ชีวิตที่นี่ ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานในแต่ละช่วงฤดูกาลแล้ว แคนาดาเปิดกว้างสำหรับโอกาสการลงทุนทางธุรกิจ รวมถึงการมาอยู่อาศัยที่นี่ด้วย

 

Canada Education System

หรือ Elementary school ริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาล หรือ เกรด 1 (อายุ 6-7 ปี) ไปจนถึง เกรด 8 (อายุ 13-14ปี
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ หลายแห่งที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติ เกือบทุกแห่งเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา
ส่วนโรงเรียนเอกชนนั้น จะมีการเก็บค่าธรรมเนียม แต่จะต้องใช้หลักสูตรเดียวกันกับโรงเรียนของรัฐ
โรงเรียนเอกชนบางแห่งจะมีหลักสูตรด้านศาสนา และมีบางแห่งที่เป็นโรงเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วน

Secondary education หรือ High school คือเกรด 9-12 ยกเว้นที่ ควิเบก ที่เริ่มที่เกรด 7 – 11 นักเรียนจะเรียนถึง อายุ 16 ปี แล้วอาจต่อ CEGEP เป็นวิทยาลัยรัฐ เป็นช่วงการเตรียมและนักเรียนจะเลือกว่า จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หรือ สายวิชาชีพ

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของแคนาดา อยูในระดับ Top ของโลก ด้วยระบบโครงสร้างการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัยแบบเข้มข้น ค่าใช้จ่ายในการมาเรียนที่นี่ เฉลี่ย CAD 25,180 ซึ่งเทียบกับประเทศอื่นๆ นับว่าประหยัดกว่าหลายๆ ประเทศ

 1. ปริญญาโทใช้เวลาเรียน 1 หรือ 2 ปี
 2. ปริญญาเอกใช้เวลาเรียน 3 ถึง 5 ปีรวมทั้งวิทยานิพนธ์

ติดใจเรื่องค่าใช้จ่าย? เราช่วยได้!

+666-2693-5956

How to Apply

1. เลือกสถาบันและติดต่อกับโรงเรียน หรือบริษัทตัวแทน

เนื่องจากสถาบันแต่ละแห่งมีข้อกำหนดยื่นเอกสารที่ไม่เหมือนกันและให้สมัครกับสถาบันที่อยู่ในรายชื่อ Designated Learning Institution (DLI) เท่านั้น(สำหรับระดับปริญญาขึ้นไป)

2. เอกสารการสมัคร

ในการยื่นสมัครในแต่ละระดับการศึกษา จะต้องใช้เอกสารที่แตกต่างกัน

3.ยื่นใบสมัคร

โดยทั่วไปถ้าเรียนระดับมัธยมควรยื่นสมัครก่อนเปิดเทอม 6 เดือน ถ้าเรียนระดับวิทยาลัยขึ้นไป ให้ยื่นสมัครก่อน 8-12 เดือน

4.รอแจ้งการตอบรับ

กรณีเรียนที่ Quebec จะต้องได้ใบตอบรับ Certificate of Acceptance of Quebec(CAQ) ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ CAQ เมื่อได้ใบตอบรับแล้ว ให้ทำเรื่องยื่นขอวีซ่า และ Student Permit

Visa

ขั้นตอนและเอกสารในการขอวีซ่านักเรียน

นักเรียนไทยที่เข้าไปเรียนต่อที่สหรัฐฯ จะต้องมีวีซ่านักเรียนแบบ F-1 หรือ M-1(วิชาชีพ) โดย ProInterEd จะเป็นผู้ให้คำแนะนำ ช่วยเตรียมการจองและตรวจเอกสารทุกขั้นตอน โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. หลังจากยื่นใบสมัครและมีผลตอบรับ นักเรียนจะได้รับเอกสาร I-20 จากมหาวิทยาลัย (I-20 คือเอกสารสำคัญที่แสดงว่าข้อมูลของคุณได้รับการบันทึกในฐานข้อมูลของรัฐบาลที่เรียกว่า SEVIS และมหาวิทยาลัยจะออกเอกสารนี้ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการขอวีซ่านักเรียน)
 2. ชำระค่า the SEVIS I-901 ทางออนไลน์ และพิมพ์ใบเสร็จ
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า F-1
 4. กรอกเอกสารสมัครออนไลน์ แบบฟอร์ม DS-160 ( DS-160 VIsa Application ) กรอกให้ถูกต้องและครบถ้วน โดย ProInterEd จะช่วยดูแล แนะนำ กรอกและตรวจสอบให้ แนะนำว่าควรได้รับอนุมัติวีซ่าแล้วจึงค่อยกำหนดซื้อตั๋วเดินทาง
 5. นัดวันสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์  CGI Federal  และพิมพ์ใบยืนยันการนัดหมาย
 6. ไปสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ที่นัด ที่สถานทูตฯ (กทม) หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ (เชียงใหม่) ควรถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน
 • พาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่ไม่หมดอายุ มีอายุอย่างน้อยอีก 6 เดือนหลังจากเข้าสหรัฐฯ กรณีเรียนนานกว่า 6 เดือน แนะนำให้ทำเล่มใหม่ใช้ยื่นสมัคร
 • ใบสมัคร แบบฟอร์ม DS-160 พิมพ์หน้าที่ยืนยันการยื่นขอสมัครเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 • ใบเสร็จการชำระค่าใบสมัครวีซ่าและใบเสร็จชำระ SEVIS
 • รูปถ่าย– นำไปด้วยกรณีตอน upload ออนไลน์ ไม่สำเร็จ ดูข้อกำหนดรูปถ่ายที่ ข้อกำหนดรูปถ่าย
 • แบบฟอร์ม I-20 ใบตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย
 • เอกสารอื่นๆ
  • เอกสารด้านการเรียน Transcript,
  • ใบรับรองการจบการศึกษา ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา
  • ผลทดสอบด้านภาษา
  • เอกสารด้านการเงิน ของตัวเอง หรือ สปอนเซอร์
  • เอกสารประจำตัว สปอนเซอร์
  • สำเนาทะเบียนบ้านตัวเอง และสปอนเซอร์ ที่แสดงความสัมพันธ์
  • เอกสารอื่นๆ ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ฯลฯ