ABOUT US!

"Professional Inter Education"

ProInterEd คือหน่วยงานตัวแทนสถาบันการศึกษาจาก 10 ประเทศ  ในการเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่นักเรียนไทยและผู้สนใจที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ในทุกสาขา และทุกระดับชั้น รวมถึง หลักสูตรภาษาระยะสั้นและระยะยาว

เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของเราเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานกว่า 23 ปี ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และดูแลนักเรียนนักศึกษา จึงยืนยันได้ถึงการให้ ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยที่สุด แก่ผู้ปกครอง น้องๆ และผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อ เพื่อการตัดสินใจที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

เราเป็นสมาชิกของ สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) ลำดับที่ 26 (2004)

Why ProInterEd?