ABOUT US!

"ProInterEd Co.,Ltd."

ProInterEd Co., Ltd, ก่อตั้งปี 2001 ดำเนินการเป็นบริษัทที่ปรึกษาตัวแทนสถาบันการศึกษาจากประเทศหลักๆ ที่นักเรียนไทยนิยมไปศึกษาต่อ ได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน นิวซีแลนด์ แคนาดา และสิงค์โปร ให้บริการเป็นผู้ให้ข้อมูล รับสมัคร ดูแลผู้สนใจที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ ในทุกสาขา และทุกระดับชั้น รวมถึง หลักสูตรภาษาระยะสั้นและระยะยาว

เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของเราเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานมากว่า 20 ปี  ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และดูแลนักเรียนนักศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ถึงการบริการ ดูแลเอาใจใส่ การให้ข้อมูลและทางเลือกที่เหมาะสม ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นไปได้มากที่สุด  

ProInterEd เป็นสมาชิกของ สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) ลำดับที่ 26 (2004)