ระบบการศึกษา และค่าใช้จ่าย

เริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา (Primary School) และมัธยมศึกษา (Secondary School) แล้วสมัครเข้าศึกษาต่อระดับวิทยาลัย (College) มหาวิทยาลัย (University) สถาบันสายอาชีพ (Vocational School) สถาบันสายเลขานุการ (Secretarial School) และสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูง (Professional Schools) อื่นๆได้
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (Primary and Secondary School)
ระดับประถมศึกษาประมาณ 5-6 ปี แล้วเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา 3 ปี Junior High School และต่ออีกอีก 3 - 4 ปี เรียกว่า Senior High School (Grade 1-Grade 12)
ระดับปริญญาตรี (Undergraduate or College Years)
ปริญญาตรีใช้เวลา 4 ปี ในช่วง 2 ปีแรก จะเป็นวิชาพื้นฐาน เริ่มปี 3 จะเลือก major ที่ต้องการเรียน
ปริญญาโท (Master's Degree)
ระดับนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนเฉพาะเจาะจงในสาขาวิชาต่างๆ เช่น Library Science, Engineering, Social Work หรือ MBA ใช้เวลาศึกษา 1-2 ปี ส่วน LLM เป็นหลักสูตร 9 เดือน
ปริญญาเอก-Doctorate (Ph.D.)
หลักสูตร 3-5 ปี ในช่วง 2 ปีแรก คือขาชั้นเรียนและร่วมสัมมนาต่างๆ หลังจากนั้น จะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 1 ปีในการทำงานวิจัยของตนเอง และเขียนวิทยานิพนธ์

อัตราค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม USD 20,000 – 50,000
ค่าที่พัก อาหาร เดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ USD 13,000 – 24,000

วีซ่า

การขอวีซ่าสหรัฐ ดูรายละเอียดได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/niv_howtoapply.html

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)

* กรอกแบบฟอร์มสมัครวีซ่า DS-160 ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://ceac.state.gov/genniv/ มีรูปถ่าย 2 X 2 นิ้ว upload ให้พร้อมตอนจะกรอก
* จากนั้นเข้าไปที่ www.ustraveldocs.com/thและ สร้างบัญชีผู้ใช้ เลือกประเภทของวีซ่าและค่าธรรมเนียมตามวีซ่าประเภทนั้นๆ ซึ่งจะได้แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่ท่านกรอก ให้พิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนั้นออกมา
* นำใบฝากเงินธนาคารที่ได้มาไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่า
* รอประมาณ 2 วัน เข้าไปที่ www.ustraveldocs.com/thหรือโทร 02-105-4110 เพื่อกำหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์
* ผู้สมัครวีซ่าประเภท F-1,M1 และ J-1 ต้องเข้าไปที่ www.fmjfee.comเพื่อ จ่ายค่า SEVIS fee ด้วยบัตรเครดิต

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทางปัจจุบัน ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนหลังจากวันสมัครวีซ่า รวมถึงหนังสือเดินทางเล่มเก่า หรือเล่มอื่นที่มีวีซ่าสหรัฐฯ โดยประวัติการ ออกวีซ่าสามารถใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
2. รูปถ่าย 1 รูป (สี หรือ ขาวดำ) พื้นหลังขาว ขนาด 50 X 50 มม. ( 2 X 2 นิ้ว) สัดส่วนใบหน้าต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ หน้าตรงและเห็นหูทั้งสองข้าง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3. แบบฟอร์ม I-20 ที่ออกให้โดยสถานศึกษาในสหรัฐฯ
4. แบบฟอร์ม DS-160 ที่กรอกล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตแล้ว
5. ใบเสร็จ SEVIS Fee
6. หลักฐานการศึกษา transcript และใบรับรองจบ ควรเป็นฉบับจริงพร้อมสำเนา
7. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา
8. หลักฐานทางการเงิน เช่น สมุดบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ ฉบับจริงพร้อมสำเนา
9. ใบรับรองการทำงานถ้ามี

ประเภทของวีซ่า

วีซ่า F-1
เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนโดยทั่วไป เอกสารสำคัญในการยื่นวีซ่าแบบ F-1 คือฟอร์ม I-20 จากสถาบันการศึกษา
วีซ่า M-1
เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาแบบสายวิชาชีพ
วีซ่า J-1
เป็นวีซ่าสำหรับผู้ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนหรือ “Exchange Program” รวมถึงผู้ที่ไปศึกษาดูงาน หรือฝึกอบรมตามคำเชิญของหน่วยงาน ในประเทศสหรัฐอเมริกา และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลไทย สถาบันการศึกษาต่างๆ องค์กร/บริษัท ต้องยื่นแบบฟอร์มDS-2019 ที่ออกให้โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่รับท่านเข้าโครงการแลกเปลี่ยน
วีซ่าผู้ติดตาม (F-2, J-2,M-2)
เป็นวีซ่าสำหรับคู่สมรส และ/บุตร หรือผู้ติดตาม

สถาบันการศึกษา

The University of Alabama at Birmingham  http://www.uab.edu/home/
UC Berkeley, Extension - 4-month certificate  http://extension.berkeley.edu/publicViewHome.do?method=load 
University of Massachusetts Boston - Foundation and premaster programs  http://www.umb.navitas.com/
California Lutheran University - Msc and MBA  http://www.callutheran.edu/academics/graduate/full-time-mba/
LLM at Case Western Reserve University http://www.law.case.edu/
Colorado State University http://www.colostate.edu/
Concordia University Wisconsin www.cuw.edu
High School by Educatius http://educatius.org/
UMass Dartmouth - Foundation and premaster programs  http://www.umd.navitas.com/
Dominican University of California http://www.dominican.edu/
Drew University http://www.drew.edu/
Fairleigh Dickinson University http://www.fdu.edu/
Green River College www.greenriver.edu
George Mason University https://www.gmu.edu/
INTO USA - Foundation and premaster programs  http://www.intohigher.com/us/en-us/our-programs.aspx
International Study Centres - Foundation and premaster programs  http://corporate.studygroup.com/higher-education/usa
University of California, Irvine Extension - 3-month certificate program  http://ip.extension.uci.edu/programs/certificate-internship-programs
James Madison University http://www.jmu.edu/
Johnson & Wales University www.jwu.edu
Kaplan International Colleges - Foundation and premaster programs  http://www.global-pathways.com/
University of La Verne http://laverne.edu/
California State University, Long Beach https://www.csulb.edu/
UMass Lowell - Foundation and premaster programs  http://www.uml.navitas.com/
University of Maine http://umaine.edu/
Marshall University http://www.marshall.edu/landing/home/index.html
Missouri State University http://www.missouristate.edu/
Murray State University http://www.murraystate.edu/
National University http://www.nu.edu/
University of New Haven http://www.newhaven.edu/
University of North Texas https://www.unt.edu/
Oklahoma City University http://www.okcu.edu/
Oregon State University http://oregonstate.edu/
Point Park University http://www.pointpark.edu/
Roosevelt University http://www.roosevelt.edu/
University of South Florida http://www.usf.edu/
University of Southern Maine http://usm.maine.edu/
South Puget Sound Community College http://www.spscc.ctc.edu/
University of Vermont http://www.uvm.edu/

สถาบันสอนภาษา

The University of Alabama at Birmingham  http://www.intostudy.com/en-gb/universities/the-university-of-alabama-at-birmingham/programs/academic-english
Converse International School of Languages http://cisl.edu/ 
ELS Language Centers http://www.els.edu/th
ESLI http://www.esli-intl.com/
FLS http://www.fls.net/
ALP - California State University, Fullerton http://alp.fullerton.edu/
INTO USA http://www.intohigher.com/us/en-us/our-programs.aspx
Intrax International Institute http://www.intrax.edu
UC Irvine Extension http://ip.extension.uci.edu/programs/english-language-programs/
Kaplan International Colleges http://www.kaplaninternational.com/tha/
ALI - California State University, Long Beach http://www.ccpe.csulb.edu/ALI/
ELI Missouri State University http://international.missouristate.edu/eli/
NESE www.nese.com
IEP – California State University, Northridge http://tsengcollege.csun.edu/programs/IPP/IEUP
Texas Intensive English Program https://www.tiep.edu/
USC International Academy http://www.usc.edu/dept-00/dept/education/langacad/
ELP – University of California San Diego http://extension.ucsd.edu/Department/ELP/
ALI San Diego State University http://ali.sdsu.edu/
ELP - University of Washington http://www.ielp.uw.edu/