ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สหราชอาณาจักรมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจาก British Council อยู่กว่า 400 แห่ง ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรต่างๆ จะมีความแตกต่างกันไปอยู่ในช่วง £100 - £300 ต่อสัปดาห์ แต่สำหรับหลักสูตรการเรียนแบบทั้งปี อัตราค่าเล่าเรียนอาจอยู่ในช่วง £5,000 ปอนด์ต่อปี
โรงเรียนประจำและวิทยาลัย
นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ต้องจัดงบประมาณเกี่ยวกับค่าที่พัก อาหาร และการซักรีด แต่ควรจะตรวจสอบดูให้รอบคอบว่ามีอะไรอีกบ้างที่ต้องจ่ายเพิ่ม เช่น ค่าเอกสารการเรียนและค่าเข้าสอบ ค่าใช้จ่ายของแต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกันออกไป โรงเรียนประจำจะมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ภาคการศึกษาละ £2,350 - £5,500 โดยมี 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับโรงเรียนแบบไป-กลับ มักจะมีค่าเล่าเรียนที่ต่ำกว่า
หลักสูตรวิชาชีพ
ค่าเล่าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพ จะเฉลี่ยอยู่ในช่วง £3,900 - £4,800 ต่อปี และสำหรับหลักสูตรประเภท HNDs/HNCs จะมีค่าเล่าเรียนในช่วง £5,700 - £7,500 ต่อปี นอกจากนี้ ยังต้องจัดเตรียมงบประมาณสำหรับ 1 ปีการศึกษา (9 เดือน) ในส่วนของค่าครองชีพ คือ £768 ต่อเดือนสำหรับการเรียนในเมือง London หรือ £600 ต่อเดือนสำหรับการเรียนในเมืองอื่นๆ
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปีพื้นฐานหรือ Foundation มีค่าเล่าเรียนอยู่ในช่วง £4,000 - £12,000 ต่อปี ในขณะที่หลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการระยะสั้น มีค่าเล่าเรียนอยู่ในช่วง £1,000 - £6,000 ค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนของตนเอง โดยสามารถประมาณการคร่าวๆ ได้ ดังนี้
หลักสูตรด้าน Arts £7,800 - £8,700
หลักสูตรด้าน Science £8,500 - £11,300
หลักสูตรด้าน Clinical £11,200 - £24,500
สำหรับค่ากินอยู่ อัตราค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ที่พัก อาหาร เสื้อผ้า สันทนาการ ตำรา ค่าเดินทางในแต่ละวัน) ตกประมาณเดือนละ £750 ใน London หรือ £ 650 ในเมืองอื่นๆ
หลักสูตรปริญญาโท-เอก และหลักสูตร MBAs
หลักสูตรปริญญาโททั้งที่เป็นการเรียนแบบเข้าชั้นเรียนและการทำ วิจัย จะใช้เวลาเพียง 1 ปี ในขณะที่หลักสูตรปริญญาเอกจะใช้เวลาเรียน 3 ปี แบบเต็มเวลา โดยอัตราค่าเล่าเรียนต่อปีจะอยู่ในช่วง ดังนี้
หลักสูตรด้าน Arts £8,000 - £9,200
หลักสูตรด้าน Science £9,000 - £11,400
หลักสูตรด้าน Clinical £13,000 - £25,100
หลักสูตร MBA £12,000 - £20,000
( หลักสูตร MBA และอาจสูงถึง £25,000 ต่อปี สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ของสหราชอาณาจักร)
นอกจากนี้ ยังต้องจัดเตรียมงบประมาณสำหรับ 1 ปีการศึกษา (12 เดือน) ในส่วนของค่าครองชีพ คือ £1,265 ต่อเดือนสำหรับการเรียนในเมือง London หรือ £1,015 ต่อเดือนสำหรับการเรียนในเมืองอื่นๆ

วีซ่านักเรียน

นักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับในการเข้าศึกษา ในหลักสูตรที่จดทะเบียนและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาฯ ของสหราชอาณาจักร จะต้องยื่นแบบคำร้องขอวีซ่า เพื่อการเข้าประเทศที่ถูกต้อง (รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง ตรวจสอบได้จาก www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
ตั้งแต่ 1 กันยายน 2008 ผู้ขอวีซ่านักเรียนและผู้ติดตาม จะต้องทำการนัดหมายวันเวลาเพื่อการยื่นเอกสาร และต้องกรอกแบบคำขอออนไลน์เท่านั้น

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะยื่นขอวีซ่า จะต้องเข้าศึกษาใน
* หลักสูตรระดับปริญญาแบบเต็มเวลาที่ได้รับการรับรอง หรือ
* หลักสูตรที่เปิดสอนในช่วงระหว่างสัปดาห์ ที่มีการเข้าชั้นเรียนอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
* หลักสูตรแบบเต็มเวลาที่โรงเรียนเอกชนแบบชำระค่าเล่าเรียน

และจะต้อง :
* สามารถชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของท่านและ ช่วยเหลือตัวท่านเองและผู้ติดตาม และพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษได้โดยไม่จำเป็นต้องทำงาน หรือต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ และ
* ตั้งใจที่จะออกจากประเทศอังกฤษเมื่อท่านศึกษาสำเร็จ

ระบบใหม่ในการพิจารณาวีซ่านักเรียน
ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2009 เป็นต้นไป นักเรียน นักศึกษา ที่จะยื่นขอวีซ่าเพื่อไป ศึกษาในสหราชอาณาจักร จะต้องเข้าสู่การยื่นคำร้องขอวีซ่าในระบบใหม่ที่เรียกว่า เทียร์ 4 ของระบบการให้คะแนน (Tier 4 Points Based System) ภายใต้ระบบใหม่นี้ นักศึกษาจะต้องแสดงหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ผู้รับรองเทียร์ 4 (Licensed Tier 4 Sponsor) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร รวมทั้งหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในขณะเรียน นักเรียนต่างชาติที่ได้รับอนุมัติวีซ่า จะสามารถทำงานพิเศษ (Part-time) ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างเปิดภาคเรียน ข้อดีของระบบนี้ คือการที่สถาบันต้องมีใบอนุญาติพิเศษนี้จะทำให้ผู้ที่เข้าไปศึกษามั่นใจได้ ว่า สถาบันการศึกษาที่เลือกจะเข้าไปศึกษานั้น มีมาตรฐานและได้รับการรับรองแล้ว

ระบบการให้คะแนน เทียร์ 4 (Tier 4 Points Based System) คืออะไร
Points Based System (PBS) เป็นระบบการพิจารณาประกอบการขอวีซ่า โดยดูจากการให้คะแนนใน 2 หัวข้อเงื่อนไข ซึ่งรวมแล้วจะต้องได้ 40 คะแนน จึงจะสามารถขอวีซ่าได้
วีซ่านักเรียนในระบบ tier 4 มี 2 ประเภท
1.adult student ( หรือ general student) สำหรับนักเรียนที่จะศึกษาระดับหลังจบมัธยม
2.child student สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปีนักเรียนจะต้องได้ 40 คะแนน โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนใน 2 หัวข้อ ดังนี้
* 30 คะแนน จากเอกสาร Visa Letter ซึ่งเป็นเอกสารที่สถาบันออกให้ ซึ่งสถาบันจะต้องมี หมายเลขใบอนุญาต (Licence Number) ให้เป็นสถาบันที่เปิดสอนนักศึกษาต่างชาติได้ และเอกสารจะต้องมีรายละเอียดของตัวนักเรียน หลักสูตร ที่พัก การจ่ายเงินมัดจำต่างๆ ใบเสร็จต่างๆ
* 10 คะแนน เป็นเรื่องหลักฐานการเงิน โดยได้จากเอกสารจากธนาคาร หรือหนังสือรับรองว่ามีจำนวนตัวเลขเงินฝากที่เพียงพอสำหรับค่าเทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือนตามที่กำหนด เอกสารแสดงเทียบเป็นเงินสกุลอังกฤษ และในวันยื่นขอวีซ่าจะต้องมีเงินอยู่ในบัญชีมาไม่ต่ำกว่า 28 วัน และใช้หนังสือของทางธนาคารนั้นขอวีซ่าภายใน 1 เดือน

การคำนวนเรื่องการเงิน
จะต้องแสดงจำนวนเงินในชื่อของตัวนักเรียนเอง (หรือร่วมกับคนอื่น) หรือเงินกู้โดยชื่อตัวนักเรียนเอง หรือทุนโดยรัฐบาล (ส่วนChild students สามารถใช้บัญชีของผู้ปกครองได้) ที่ครอบคลุมค่าเทอมสำหรับปีแรกของการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือนตามที่กำหนดอย่างน้อย 9 เดือน จำนวนเงินที่แสดงต้องอยู่ในรูปเงินสด โดยไม่พิจารณาใบหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร เงินทุนเลี้ยงชีพ หรือบัญชีประเภทอื่นใด
การคำนวนค่าใช้จ่ายรายเดือนนั้น นักเรียนจะต้องมีจำนวนเงิน £1,265 ต่อเดือน ถ้าพักอยู่ตอนในของเมือง London และจะต้องมีจำนวนเงิน £1,015 ต่อเดือน ถ้าพักที่เมืองอื่นๆ และตอนนอกของเมือง London ถ้าเป็นหลักสูตรที่มีระยะเกิน 9 เดือน จะต้องแสดงจำนวนเงินเพิ่มจากค่าเทอมอีกอย่างน้อย£11,385 หรือ £9,135 ขึ้นกับว่าเรียนอยู่ภายในหรือนอกเขตของเมือง London
* Prospective Students - เป็นวีซ่านักเรียนแบบระยะสั้น เพื่อเข้ามาเตรียมการและตัดสินใจเรื่องการเรียน
* Student Visitors or Short Term Study – เป็นวีซ่านักเรียนที่เข้ามาศึกษาระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ประสงค์จะทำงานในระหว่างเรียน และไม่คิดจะขอต่ออายุวีซ่าระหว่างการพำนักในสหราชอาณาจักร
* Child Visitors – สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และเข้ามาเรียนในหลักสูตรระยะสั้นและท่องเที่ยวด้วย ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
* บิดา มารดา ของนักเรียนที่โรงเรียน – เป็นวีซ่าของผู้ปกครองที่เข้ามาพร้อม กับเด็กนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 12 ปี
ในกรณีที่มีผู้ติดตาม (สามี ภรรยา และลูก) แบบ General Student จะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าเพียงพอต่อการรับผิดชอบเรื่องค่าใช้ จ่าย ถ้าเรียนในตอนในของเมือง London จะต้องมีเงิน £845 ต่อเดือน และ £680 ต่อเดือน สำหรับพื้นที่อื่นๆ ต่อผู้ติดตามแต่ละคน และมีจำนวนเงินรวมอยู่อย่างน้อย 9 เดือน

กฎระเบียบใหม่เรื่องการขอ ATAS (Academic Technology Approval Scheme) Certificate
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2007 เป็นต้นมา รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้นำวิธีการออกใบรับรองนี้มาใช้ อันเนื่องมาจากต้องการยับยั้งการเผยแพร่ความรู้และทักษะเพื่อนำไปใช้ในการ ผลิตอาวุธที่มีการทำลายล้างสูง จากกลุ่มผู้ก่อการร้าย และประกาศใช้ ATAS กับนักศึกษาที่สมัครเรียนในสายวิชาบางสาขาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโททางด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ Computer science วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Materials Science หรือเทคโนโลยี วิศวกรรมอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล รวมถึงด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ สำหรับรายชื่อสาขาวิชาที่ต้องขอใบรับรอง ATAS สามารถดูได้ที่ www.gov.uk/find-out-if-you-require-an-atas-certificate
หลังจากที่นักศึกษาได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว ถ้าเป็นสาขาที่เกี่ยวข้อง ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้ง JACS code (Joint Academic Coding Systems code) ที่ระบุไว้นั้นให้กับนักศึกษาเพื่อไปทำการสมัครขอใบรับรอง ATAS ด้วยก่อนนำไปขอวีซ่า จากนั้น นักศึกษาจะต้องทำการสมัครขอใบรับรอง ATAS โดยสมัครออนไลน์ผ่านทาง https://www.academic-technology-approval.service.gov.uk/ และไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดและวิธีการกรอกใบสมัคร สามารถดาว์นโหลดได้จาก www.gov.uk/guidance-on-how-to-apply-for-an-atas-certificate เมื่อพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาผ่านแล้ว นักศึกษาจะได้รับใบรับรอง ATAS เพื่อให้นักศึกษานำไปขอวีซ่าต่อไป

รายละเอียดในการกรอกใบสมัครประกอบด้วย
* รายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี) รวมทั้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์ที่ติดต่อได้
* ในกรณีที่เคยสมัครขอใบรับรอง ATAS มาแล้วต้องกรอกรายเอียดการขอครั้งล่าสุดเพิ่มเติม
* ประวัติการศึกษารวมทั้งงานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์
* ประวัติการทำงาน ตำแหน่ง ลักษณะงาน ระยะเวลาที่ทำ
* หลักสูตรที่สมัครเรียน รายชื่อวิชา ระยะเวลาเรียน หรือหัวข้อวิจัยและสรุปย่อเนื้อหา รหัสJACS
* รายละเอียดผู้รับรองความประพฤติ ที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือเพื่อน และควรรู้จักกันมาอย่างน้อย 3 ปี
* ผู้สนับสนุนทางการเงิน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gov.uk/academic-technology-approval-scheme
รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่านักเรียน
การยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท นักเรียนทั่วไป (General Student Visa) หรือ ประเภทเด็ก นักเรียนเทียร์ 4 (Child Student Visa Under Tier 4) นั้น นักเรียนจะต้องทำการนัดหมาย เวลายื่นเอกสารและกรอกข้อมูลแบบฟอร์มขอวีซ่าก่อนโดยระบบออนไลน์ (Online) ผ่านเว็บไซด์ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome และ จะต้องใช้เอกสารดังนี้
* หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ใช้งานในปัจจุบัน
* หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ออกให้เพื่อการขอวีซ่า
* หลักฐานการเงิน
* หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
* หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่นักเรียนไปศึกษาในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และไม่ประสงค์ที่จะทำงาน ระหว่างที่พักอยู่ในสหราชอาณาจักร หรือไม่ประสงค์จะขอต่ออายุวีซ่าระหว่างการ พำนัก ในสหราชอาณาจักร นักเรียนสามารถขอวีซ่าประเภท นักเรียน- ท่องเที่ยว (StudentVisitor Visa) ได้ รวมถึงนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ในวันนัดยื่นเอกสาร จะต้องผ่าน การบันทึกข้อมูลทางชีวภาพด้วย โดยการพิมพ์ลายนิ้วมือและเพื่อถ่ายรูปประกอบ คำร้องขอวีซ่า สำนักตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration) จะปฏิเสธวีซ่าแก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือไม่อนุญาตได้เดินทางเข้าสหราชอาณา จักรเป็นเวลา 10 ปี หากพบว่าผู้ยื่นคำร้องได้ ยื่นเอกสารเท็จ ให้การเท็จ หรือปกปิด ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอวีซ่า

การยื่นแบบคำร้องวีซ่าอังกฤษในประเทศไทย
นักเรียนสามารถยื่นคำร้องได้ที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ดำเนินงานโดย บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับเลือกจากหน่วยงาน UK Border Agency และสถานฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย อย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนในการรับใบคำร้องและส่งคืนหนังสือเดินทางพร้อม เอกสาร โดยศูยน์ฯ จะรับผิดชอบดำเนินการดังนี้
* ให้ข้อมูลเรื่องการขอวีซ่า
* รับคำร้องขอวีซ่าทุกประเภท
* เก็บค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
* จัดส่งแบบคำร้อง และคืนหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ขอวีซ่า
* ดำเนินการนัดหมายเวลาและวันเพื่อการเข้าสัมภาษณ์ในกรณีที่สถานฑูตเรียกขอ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคำร้องฯ ไม่มีส่วน หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการออกวีซ่า ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ ไม่สามารถแนะนำวิธีการกรอกใบคำร้อง หรือแนะนำประเภทของวีซ่าที่ต้องการยื่นขอได้ และจะไม่ให้คำปรึกษาใดๆที่เกี่ยวกับกฎการเข้าเมืองใดๆ ผู้ตัดสินว่าจะออกวีซ่าให้ท่านหรือไม่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า UKVI ในสถานทูตอังกฤษ เท่านั้น

ท่านสามารถยื่นแบบคำร้องได้ที่ไหน
ท่านสามารถยื่นแบบคำร้องวีซ่าได้ที่ VFS Global ตามที่อยู่ดังนี้
ตึกเดอะเทรนดี้ ออฟฟิส ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(ใกล้รถไฟฟ้าสถานี นานา ทางออกที่ 3)
เวลารับใบคำร้อง จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 15.00 น. และวันเสาร์ 8.30 – 12.00 น. เวลารับคืนหนังสือเดินทาง จันทร์ - ศุกร์ 10.00 – 16.00 น. และวันเสาร์ 8.30 – 12.00 น.
เว็บไซด์ www.vfsglobal.co.uk/thailand/index.html

ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อยื่นขอวีซ่า
1. เมื่อสถาบันที่นักเรียน นักศึกษาตอบกลับ จะมีเอกสารที่สถาบันออกให้ เพื่อใช้ในการขอวีซ่านักเรียน (CAS) นักเรียน ต้องทำการกรอกวีซ่าออนไลน์ ที่ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome พิมพ์เอกสารและลงนามให้เรียบร้อย
2. นักเรียนทำการนัดหมายวัน เวลาเพื่อยื่นเอกสาร ต้องทำโดยออนไลน์เท่านั้น และพิมพ์เอกสารยืนยันการนัดหมาย และ แนบกับเอกสารการยื่นขอวีซ่าด้วย

ขั้นตอนการพิจารณา
* พนักงานที่ศูนย์ฯ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมแล้ว จะเป็นผู้รับแบบคำร้องขอวีซ่า และจะทำการอธิบายเกี่ยวกับกฎระเบียบการขอวีซ่า พร้อมทั้งให้คำแนะนำเมื่อมีความจำเป็น แบบคำร้องขอวีซ่าทุกราย จะถูกส่งต่อไปยังสถานทูตอังกฤษในกรุงเทพฯ เพื่อพิจารณา
* แบบคำร้องวีซ่าส่วนใหญ่ จะได้รับการอนุมัติ จากนั้นหนังสือเดินทางของผู้ยื่นวีซ่าที่ได้รับการลงตราวีซ่าที่เหมาะสมแล้ว จะถูกส่งคืนกลับไปยังที่ศูนย์ฯ หรือส่งไปยังบ้านหรือสำนักงานของผู้ขอวีซ่าโดยบริษัทรับส่งเอกสาร
* หากแผนกวีซ่าฯ ต้องการให้ผู้ยื่นแบบคำร้องวีซ่าเข้าสัมภาษณ์เพิ่มเติม ศูนย์จะเป็นผู้จัดวันและเวลานัดสัมภาษณ์ โดยที่ผู้ขอวีซ่าสามารถเลือกวันและเวลาที่จะเข้ามาสัมภาษณ์ได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าวันและเวลาที่ต้องการ ยังว่างอยู่หรือไม่

ก่อนการยื่นคำร้อง ขอให้แน่ใจว่า
* ท่านได้ตอบคำถามอย่างชัดเจนแล้วทุกข้อ
* ลงลายมือชื่อและวันที่ตามกำหนด
* เอกสารที่ยื่นประกอบเป็นเอกสารต้นฉบับ หรือ สำเนาที่ได้รับการรับรอง
* ยื่นเรื่องในเวลาที่เหมาะสม โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 3 เดือนก่อนที่ท่านจะเดินทาง
* ขณะยื่นคำร้อง ผู้สมัครต้องพำนักอยู่ในประเทศไทย

ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพิจารณา
หากไม่มีการสัมภาษณ์ ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางคืนผ่านศูนย์ฯ หรือบริษัทรับ ส่งเอกสารภายในเวลา 10 - 15 วันทำการในกรณีที่จะต้องสัมภาษณ์เพิ่มเติมศูนย์รับคำร้องจะพยายามนัดให้ใน วันทำการถัดไป แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงที่มีคำขอจำนวนมาก

ค่าธรรมเนียมและวิธีการรับชำระ
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียนและผู้ติดตาม เท่ากับ USD 515 หรือ USD 136 สำหรับหลักสูตรระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน ( ณ กรกฎาคม 2015) โดยรวมค่าบริการของศูนย์แล้ว แต่เนื่องจากมีการปรับอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลา โดยชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นแบบคำร้องขอวีซ่านักเรียน
1. หนังสือเดินทาง: พร้อมสำเนา ซึ่งเหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี
2. แบบฟอร์มขอวีซ่า : ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนจะต้องทำการกรอกคำขอออนไลน์เท่านั้น ที่ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome และพิมพ์ออกมา ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
3. ใบนัดยื่นวีซ่า
4. รูปถ่าย หน้าตรง จำนวน 1 รูป สีหรือขาวดำ พื้นหลังควรเป็นสีขาว ภาพต้องมีความชัดเจน ใช้กระดาษเพื่อการถ่ายภาพเท่านั้น ภาพมีขนาด 35 x 45 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว ประมาณ 2 นิ้ว) และต้องเป็นหน้าเต็ม ไม่สวมแว่นหรือหมวก หรือใส่สิ่งปกคลุมศรีษะ (ยกเว้นตามเงื่อนไขแต่ละศาสนา)
5. หลักฐานส่วนบุคคล สำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส/ใบหย่า ทะเบียนบ้าน ทั้งของผูยื่นและผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนทางการเงิน
6. หลักฐานทางการศึกษา เอกสารแสดงผลการเรียนทั้งหมด เช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน ( Transcript ) ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา รวมถึงหลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือ เอกสารแสดงการเข้าอบรมขณะที่กำลังศึกษา หรือหลังจบการศึกษาแล้ว เอกสารทั้งหมดควรเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ตัวจริงและสำเนา
7. เอกสารเพื่อใช้ขอวีซ่า (CAS) ซึ่งออกให้โดยสถาบันที่นักเรียนยื่นสมัคร
8. เอกสารที่เราใช้ยื่นสมัครเรียนทั้งหมด และหนังสือตอบรับจากสถาบันที่ต้องการไปศึกษา รวมทั้งหลักฐานการชำระค่ามัดจำหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีข้อมูลของนักเรียนและสถาบัน รวมถึง ชื่อหลักสูตร ค่าเล่าเรียน ระยะเวลาของหลักสูตรทั้งหมด จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ วุฒิการศึกษาที่จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา ใบเสร็จค่าเทอมที่จ่ายมัดจำไปแล้ว ใบเสร็จค่าที่พักที่ได้จ่ายมัดจำไปแล้ว ใช้ตัวจริงและสำเนา
9. ผลภาษาอังกฤษ ตัวจริงและสำเนา
10. หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี) ตัวจริงและสำเนา
11. หลักฐานทางการเงิน ย้อนหลัง 28 วันก่อนการขอวีซ่า เอกสารได้แก่ หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องระบุยอดเงินในบัญชี ไม่ใช่แค่จำนวนกี่หลัก ควรเทียบออกมาเป็นเงินปอนด์ และยอดเงินต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด สถานทูตไม่รับ โฉนด หุ้น กองทุน พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน ซึ่งควรยื่นเป็นบัญชีออมทรัพย์ และต้องเป็นชื่อของนักเรียน/นักศึกษาเอง(หรือชื่อร่วม ถ้าพ่อแม่หรือญาติหรืออื่นๆ เป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน ต้องยื่นเอกสารส่วนตัวของทุกคน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการทำงาน หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์
12. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างศึกษา ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า (ถ้ามี) : ในกรณีที่ญาติ เพื่อนหรือ ผู้อุปถัมภ์ เป็นผู้รับรองให้ที่พักในประเทศอังกฤษ ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย:
* หนังสือรับรองยืนยันจะให้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน
* สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้รับรอง
* หลักฐานการเงินของผู้รับรอง
* หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของผู้รับรอง หรือสัญญาเช่า
* หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรอง เช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ
13. เอกสารผลตรวจสุขภาพ จาก IOM (Health Certificate) ในกรณีที่ลงเรียนนานมากกว่า 6 เดือน ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อยื่นเอกสารที่ โทรศัพท์ 0-2234-7950-5 โดยเตรียมหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน พร้อมค่าบริการ 3,300 บาทไปในวันยื่นเอกสารด้วย ที่อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 (ลง BTS ศาลาแดง ทางออกที่ 3)
หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการขอวีซ่า กรุณาถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด สถานทูตจะคืนตัวจริงให้ นักเรียนควรตรวจสอบด้วยว่าคืนครบหรือไม่ โดยเฉพาะเอกสารที่มีตัวจริง 1 ชุดเท่านั้น เช่น ผลภาษาอังกฤษ
ยื่นเอกสารขอวีซ่าด้วยตนเอง พร้อมสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปดิจิตอล ได้ที่ ได้ที่ ตึกเดอะเทรนดี้ ออฟฟิส ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้รถไฟฟ้าสถานี นานา ทางออกที่ 3) เวลารับใบคำร้อง จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 15.00 น. และวันเสาร์ 8.30 – 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจ IOM
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสำเนา 1 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุ 11-15 ปี) และสำเนา 1 ชุด
3. ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือสมุดฝากครรภ์ สำหรับผู้ตั้งครรภ์
4. ค่าธรรมเนียม 3,300 บาทต่อท่าน (ชำระด้วยเงินสดเมื่อมาลงทะเบียน ก่อนรับการตรวจ)

ขั้นตอนการตรวจ
1. ลงทะเบียนที่ IOM เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. หรือลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/login.jsp
2. X-ray ทรวงอกที่โรงพยาบาลที่ได้รับการแต่งตั้งแห่งใดแห่งหนึ่ง คือ รพ.พญาไท 2 หรือ รพ.กรุงเทพคริสเตียน
3. นำผลกลับมาออกใบรับรองที่สำนักงาน IOM
4. ถ้าลงทะเบียนและ X-ray ในช่วงเช้า สามารถออกใบรับรองได้ในวันเดียว (ในกรณีที่ผลการ X-rayไม่มีปัญหา)
5. ในกรณีที่ผล X-ray พบความผิดปกติ หรืออาการบ่งชี้อื่น ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจเสมหะ ซึ่งอาจใช้เวลาอีก 3-4 วัน และในกรณีที่มีผลที่ผิดปกติใดๆ ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจเพาะเชื้อเสมหะอีก ซึ่งอาจใช้เวลาอีก 8 สัปดาห์ หรือนานกว่า และท่านจะต้องมารับผลด้วยตัวเองที่ IOM

สถาบันการศึกษา
Adcote School for Girls http://www.adcoteschool.org.uk/
Anglo-Continental http://www.anglo-continental.com/
University of Bedfordshire http://www.beds.ac.uk/
Birkbeck, University of London http://www.bbk.ac.uk/front-page
Birmingham City University http://www.bcu.ac.uk/
Brunel University http://www.brunel.ac.uk/
Bournemouth University https://www1.bournemouth.ac.uk/
Bloomsbury International http://www.bloomsbury-international.com/th/
University of Central Lancashire http://www.uclan.ac.uk/
Cambridge Education Group www.ceg-uk.com
Coventry University http://www.coventry.ac.uk/
Coventry University London Campus http://www.coventry.ac.uk/culc/
City University London http://www.city.ac.uk/
University of East Anglia https://www.uea.ac.uk/
University of Huddersfield http://www.hud.ac.uk/
University of Essex http://www.essex.ac.uk/
University of Huddersfield http://www.hud.ac.uk/
University of Gloucestershire www.glos.ac.uk/
GSM London www.gsm.org.uk
INTO http://www.intohigher.com/regional-selector.aspx
ISC UK http://corporate.studygroup.com/higher-education/united-kingdom
Kaplan International Colleges http://www.kaplaninternational.com/
University of Leicester http://www.le.ac.uk/
London School of English www.londonschool.com
Kings Education http://www.kingseducation.com/
Kingston University http://www.kingston.ac.uk/
LSC London http://www.lsclondon.co.uk/
Malvernhouse London http://www.malvernhouse.com/
Middlesex University London http://www.mdx.ac.uk/
Navitas https://www.navitas.com/students
Newcastle University http://www.ncl.ac.uk/
Nottingham Trent University http://www.ntu.ac.uk/
The Oxford English Centre http://www.oxfordenglish.co.uk/
Oxford House College http://www.oxfordhousecollege.co.uk/
University of Plymouth https://www.plymouth.ac.uk/
University of Portsmouth http://www.port.ac.uk/
Queen’s University, Belfast http://www.qub.ac.uk/
Roehampton University http://www.roehampton.ac.uk/home/
University of Southampton http://www.southampton.ac.uk/
Study Group http://www.studygroup.com/
Loughborough University http://www.lboro.ac.uk/
Northumbria University https://www.northumbria.ac.uk/
Stafford House http://www.staffordhouse.com/
University of Sunderland http://www.sunderland.ac.uk/
University of Ulster, London & Birmingham http://www.qabs.ulster.ac.uk/
Wimbledon School of English http://www.wimbledon-school.ac.uk/
Windermere Preparatory School http://www.windermereschool.co.uk
University of West England www.uwe.ac.uk
York St John University www.yorksj.ac.uk