ระบบการศึกษา

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษา ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ในระดับแนวหน้าประเทศหนึ่งของโลก และใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  แม่แบบระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์คือระบบการศึกษาแบบอังกฤษ การศึกษาภาคบังคับของประเทศนิวซีแลนด์คือ อายุ 6 – 16 ปี

ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษา โพลีเทคนิค วิทยาลัยครู มหาวิทยาลัย และสถาบันสอนภาษาเอกชน ในแต่ละปี มีนักศึกษากว่า 30,000 คน จากกว่า 160 ประเทศ เดินทางมาศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์ วุฒิการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และมีมาตรฐานการศึกษา ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

นักเรียนส่วนมากเริ่มต้นการเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่ออายุ 5 ปี และเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาตอนปลายเมื่ออายุ 11 ปี โรงเรียนประถมศึกษาหลายแห่งสามารถรับนักเรียนจนกระทั่งอายุ 12 ปี และเข้าต่อระดับมัธยมศึกษาเมื่ออายุ 13 - 17 หรือ 18 ปี

โรงเรียนมัธยมศึกษา (รวมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ วิทยาลัย)

ประเทศนิวซีแลนด์ มีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาอยู่กว่า 400 แห่ง ซึ่งรวมถึง โรงเรียนของรัฐบาล กึ่งรัฐบาล และเอกชน อายุขั้นต่ำของนักเรียนนานาชาติที่ สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมได้คือ 11-13 ปี โรงเรียนแต่ละแห่งรับผิดชอบในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนเอง ภายใต้ การควบคุมดูแลในเรื่องของคุณภาพ และอนุมัติหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ และการรับรองคุณภาพจาก New Zealand Qualification Authority (NZQA) โรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนมากจะเป็นของรัฐบาล แต่ก็มีบางโรงเรียน ที่เน้นทางด้านปรัชญาหรือศาสนา โดยส่วนใหญ่ หลักสูตรและมาตรฐานของ โรงเรียนมัธยมศึกษานั้น จะเหมือนกันทั้งประเทศ เพราะทุกโรงเรียนต่างใช้ระบบ National Qualifications ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

ภาคการศึกษาแบ่งเป็น 4 เทอม และระหว่างเทอมจะปิดให้นักเรียน พัก 2 สัปดาห์ โรงเรียนมัธยมถูกกำหนดให้มีการสอนไม่น้อยกว่า 190 วันต่อปีการศึกษา
เทอม 1: กุมภาพันธ์ - เมษายน
เทอม 2: เมษายน - มิถุนายน
เทอม 3: กรกฎาคม - กันยายน
เทอม 4: 9 ตุลาคม - 8 ธันวาคม

Year 9 (อายุ 13 ปี) และ Year 10  (อายุ 14 ปี)

นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนวิชาบังคับ ซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเมารี  สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา และวิชาเลือกอื่นๆ ซี่งจะแตกต่างกันไป แล้วแต่ละโรงเรียน
Year 11
นักเรียนจะต้องเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบ National Certificate Education Academic (NECA) ใน NCEA-Level 1 ในระดับที่ว่านี้นักเรียนต้องผ่านวิชาพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษหรือเมารี และวิชาคณิตศาสตร์  ส่วนวิชาที่เหลือนั้นขึ้นอยู่กับนักเรียนและโรงเรียน แต่ทั้งนี้จะต้องเรียนวิชาทั้งหมดประมาณ 5-6 วิชา
Year 12 (อายุประมาณ 16 ปี)
นักเรียนจะต้องเรียนถึง 6 วิชา ใน NCEA-Level 2  โรงเรียนหลายแห่งเปิดวิชาให้เลือกที่นอกเหนือจากวิชามาตรฐานทั่วๆ ไป

Year 13 (อายุ 17 ปี)

NCEA-Level 3 และ New Zealand Scholarship  นักเรียนจะต้องเรียนประมาณ 5 วิชา ซึ่งส่วนมาก จะเป็นวิชาที่เป็นแนวทางที่นักเรียนเลือก ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ไม่มีวิชาบังคับที่ต้องเลือกใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากต้องเลือกวิชาที่เกี่ยวกับด้านภาษา หรือด้านวิทยาศาสตร์ ต้องเลือกเรียนวิชาที่จะต้องเรียนใน Year 11 และ 12 ในแนวทางเดียวกันด้วย (หมายเหตุ ระบบ NCEA-Level  3 มาแทน New Zealand University Entrance Bursary examination ตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นไป ) ข้อมูลเพิ่มเติม www.nzqa.govt.nz

สถาบันสอนภาษา

การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESOL-English for Speakers of Other Languages) ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังเมื่อประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษในสังกัดมหาวิทยาลัยและโพลีเทคนิคกว่า 20 แห่ง และสถาบันสอนภาษาอังกฤษเอกชนภายใต้การดูแลของ NZQA โดยเปิดสอนในหลักสูตรที่มีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาได้ในทุกรูปแบบ ตั้งแต่หลักสูตรระยะสั้น (ต่ำกว่า 12 สัปดาห์) และระยะยาว วิธีการสอนมีความทันสมัย และเปิดรับนักศึกษาใหม่ตลอดทั้งปี

ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหมายถึง การศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษา ซึ่งหมายถึงสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัย (University)

ประเทศนิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยรวม 8 แห่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลทั้งหมด และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในด้านความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ แต่ละมหาวิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบคุณภาพของตนเอง และได้รับการตรวจสอบจากส่วนกลาง ทั้งในแง่ของหลักสูตรที่เปิดสอนและนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ดี ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ไม่มีระบบการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเหล่านี้กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดยอยู่ที่

เกาะเหนือ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่

1. University of Auckland อยู่ที่เมือง Auckland
2. Massey University อยู่ที่เมือง Palmerston North
3. Victoria University of Wellington อยู่ที่เมือง Wellington
4.University of Waikato อยู่ที่เมือง Hamilton
5. Auckland University of Technology อยู่ที่เมือง Auckland เดิมชื่อ AIT (Auckland Institute of Technology) ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี 2000 

เกาะใต้มี 3 มหาวิทยาลัย คือ

1. University of Canterbury อยู่ที่เมือง Christchurch
2. Lincoln University อยู่ที่เมือง Christchurch
3. University of Otago อยู่ที่เมือง Dunedin
มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
สำหรับการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี นักศึกษาที่สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากประเทศไทย จะต้องเข้าเรียนในหลักสูตร Foundation Studies ก่อน หรือต้องสำเร็จหลักสูตรเทียบเท่าปีที่ 1 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จหลักสูตรอนุปริญญาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 2 ปี หรือ เลือกเข้าเรียนจนสำเร็จระดับ Form 7 ของประเทศนิวซีแลนด์เสียก่อน จึงจะมีสิทธิสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้
สำหรับการสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ข้อกำหนดในการสมัครจะเหมือนกับในประเทศอื่นๆ คือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  และจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเพื่อ สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก โดยบางหลักสูตรอาจกำหนดเรื่องของประสบการณ์การทำงานด้วย

2. โพลีเทคนิคและสถาบันเทคโนโลยี (Polytechnics and Institute of Technology)

คือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เปิดสอนในหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ จนถึงระดับปริญญามากมาย ในหลากหลายสาขาวิชา โดยเน้นให้ความสำคัญกับการอบรมสายวิชาชีพ ด้านอุตสาหกรรมธุรกิจและการพาณิชย์ และเน้นการศึกษาด้านปฏิบัติเพื่อการใช้งานจริง สถาบันโพลีเทคนิคทั้งหมดมีประมาณ 25 แห่ง กระจายอยู่ 18 แห่งในเกาะเหนือ และ 7 แห่งในเกาะใต้ นอกจากนี้โพลีเทคนิคยังมีการ อบรมหลักสูตรสั้นๆ (Short Courses) และหลักสูตรสอน ภาษาอังกฤษอีกด้วย โดยทั่วไปจะรับนักศึกษาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ประเภทและระดับของหลักสูตรที่เปิดสอนในโพลีเทคนิคและสถาบันเทคโนโลยี มีดังนี้
- ประกาศนียบัตร (Certificates): มีทั้งหลักสูตรเบื้องต้น และหลักสูตรเร่งรัด ระยะเวลาของหลักสูตร มีตั้งแต่ 13 สัปดาห์ถึง 2 ปี
- อนุปริญญา (Diploma): เป็นวุฒิที่สูงกว่าประกาศนียบัตร โดยทั่วไประยะเวลาของหลักสูตรคือ 2 ปี
- ปริญญาตรี (Degrees): ระยะเวลาของหลักสูตรคือ 3-4 ปี
- ปริญญาโท (Master's Degree): มีเปิดสอนเฉพาะกับบางสถาบันและในบางสาขาวิชาเท่านั้น

3. วิทยาลัยครู (Colleges of Education)

เป็นสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพครู และนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษา วิทยาลัยครู เปิดสอนทั้งในหลักสูตรอบรมวิชาชีพครูเต็มรูปแบบ ตลอดจนหลักสูตรพัฒนาทักษะและความสามารถในด้านต่างๆ ตั้งแต่ระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้ Early Childhood Education, Primary Education และ Secondary Education

4. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Private Tertiary Education)

เป็นสถาบันเอกชน ที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา หรือหลักสูตรอาชีวศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นความถนัดในเชิงวิชาชีพด้านใดด้านหนึ่ง รวมทั้งอาจเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีมากกว่า 100 สถาบันทั่วทั้งประเทศนิวซีแลนด์ด้วย

การขอวีซ่า

สามารถขอวีซ่า ที่ศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่านิวซีแลนด์
140/41 (19ดี) อาคารไอทีเอฟ ชั้น 19 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 236 7138
อีเมล์ ttsbangkoknz@ttsvisas.com
เว็บไซด์ www.ttsnzvisa.com
หรือขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ได้ ที่นี่

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียนมีดังต่อไปนี้

1. ใบสมัคร
ใบสมัครวีซ่านักเรียน (INZ 1012) ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายสีที่เหมือนกันและ ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุในใบสมัครด้วย
2. ค่าสมัครวีซ่า (รวมถึงค่าบริการของการยื่นวีซ่าโดยศูนย์การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ - VAC)
ค่าสมัครวีซ่าเป็นค่าธรรมเนียมดำเนินการและจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าผลการพิจารณาวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ คุณสามารถเลือกจ่ายเป็นเงินไทยบาทหรือเป็นดอลล่าร์สหรัฐ
กรุณาตรวจสอบค่าสมัครวีซ่าและค่าดำเนินการขอวีซ่าของศูนย์การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ – VACได้จากเว็ปไซต์ของ TTS ที่http://www.ttsbangkoknz@ttepl.com https://www.ttsnzvisa.com
3. หนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทาง หรือสำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้องที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่คุณตั้งใจจะเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์
4. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษา
หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ค่าเรียน ระยะเวลาเรียน สำหรับนักเรียนที่มีหนังสือตอบรับแบบมีเงื่อนไขจะต้องยื่นหลักฐานว่าได้ผ่าน เงื่อนไขเหล่านั้นแล้ว หรือยื่นหนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ปราศจากเงื่อนไขมาประกอบ
5. สิทธิการทำงานเต็มเวลา
นักเรียนที่มีสิทธิทำงานเต็มเวลาจะต้องแนบหลักฐานที่แสดงช่วง ระยะเวลาวันหยุดและจำนวนเครดิตของโปรแกรมที่เรียน (จากสถาบันการศึกษา) มาพร้อมกับใบสมัครวีซ่านักเรียนด้วย  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้อาจจะอยู่ในใบรับเข้าเรียน (Offer of Place/Confirmation of Enrolment) หรืออาจจะเป็นเอกสารแยกต่างหากก็ได้
6. หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
7. สถานภาพทางการเงิน
หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่ามีเงินเพียงพอในการจ่ายค่าเรียนรวม ทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกปีละ $15,000 ซึ่งหลักฐานนี้ควรอยู่ในรูปของหนังสือรับรองการเงินตัวจริง หรือ สมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำตัวจริง
ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน “Financial Undertaking for a Student” (INZ 1014) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
หนังสือรับรองจากนายจ้างของผู้ปกครองหรือจากนายจ้างของผู้ที่รับ ผิดชอบสนับสนุนด้านการเงินของนักเรียน เอกสารดังกล่าวควรระบุรายได้ต่อปี(รวมโบนัส) ระยะเวลาการทำงาน และตำแหน่ง อีกทั้งต้องมีหัวจดหมายบริษัท ตราประทับบริษัท และลายมือชื่อของเจ้าของบริษัทหรือของผู้มีอำนาจลงนามจากแผนกทรัพยากรบุคคล หากผู้สนับสนุนด้านการเงินของนักเรียนประกอบธุรกิจส่วนตัวจะต้องยื่นใบ จดทะเบียนบริษัทแสดงความเป็นเจ้าของรวมถึงหนังสือรับรองการเงินของบริษัท ด้วย
8. ประวัติการเรียน หรือ ประวัติการทำงานทั้งหมด
หลักฐานประวัติการศึกษา หรือ ประวัติการทำงาน อาทิ ใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน และ ประวัติการทำงาน หรือ ประวัติการทำงานควรระบุระยะเวลาทำงานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของอดีตนายจ้าง โดยข้อมูลเหล่านี้ควรระบุอยู่ในหนังสือนำ
9. หนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครอง
เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นหนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครองทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครองมาประกอบด้วย
เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นหนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครองทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครองมาประกอบด้วย
10. ข้อกำหนดด้านสุขภาพ
ผู้สมัครต้องมีสุขภาพผ่านมาตรฐานสุขภาพที่กำหนด
นักเรียนที่จ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราเทียบเท่านักเรียนต่างชาติ (International fee paying students) ต้องกรอกฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096)เท่านั้น เวอร์ชั่นล่าสุดคือกรกฎาคม 2555 (version July 2012)
นักเรียนที่จ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราเทียบเท่านักเรียนในประเทศ นิวซีแลนด์(Domestic fee students) หรือนักเรียนทุนNew Zealand Aid Programme-supported students หรือนักเรียนที่เรียนหลักสูตรเกินกว่า 12 เดือน ต้องกรอกฟอร์มสุขภาพทั่วไป (General Medical Certificate INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096)
ทั้งนี้ทางเราอาจขอให้นักเรียนต่างชาติยื่นแบบฟอร์มสุขภาพทั่วไป (General Medical Certificate INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096) หากพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นในการประเมินว่าผู้สมัครมีสุขภาพตามเกณฑ์ที่ กำหนดหรือไม่
***หญิงตั้งครรภ์ และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปีไม่จำเป็นต้องยื่นใบเอ็กซ์เรย์
***ใบเอ็กซ์เรย์ควรมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ยื่นใบสมัคร และต้องกรอกโดยแพทย์ที่ทางสำนักงานฯรับรอง (INZ Panel doctor)
หมายเหตุ
สามารถหารายชื่อสถานพยาบาลที่มีแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยทางสำนักงานฯจากเว็ปไซต์ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
http://www.immigration.govt.nz/healthinfo/
ผู้ที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อวัณโรครวมแล้วเป็นเวลา 3 เดือนหรือมากกว่า (ในระยะ 5 ปีก่อนยื่นใบสมัคร)จำเป็นจะต้องยื่นใบเอ็กซ์เรย์
11. ข้อกำหนดด้านประวัติอาชญากรรม
11. ข้อกำหนดด้านประวัติอาชญากรรม
หมายเหตุ
1.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัคร รวมถึงประทับตรารับรองเอกสารแปลของเอกสารที่ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ
2.สำเนาเอกสารต้องประทับ หรือมีลายเซ็นจากจากบุคคลผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ลงนาม หรือทำการยืนยันได้

แหล่งข้อมูล / ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/nzembassybangkok
http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/
http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/applyinginbangkok/

สถาบันการศึกษา

ABC College of English http://www.abc.ac.nz
CCEL http://www.ccel.co.nz
Auckland Institute of Studies http://www.ais.ac.nz
AUT International House http://www.aut.ac.nz/study-at-aut/international-students/international-house
Edenz Colleges http://www.edenz.ac.nz
Languages International http://www.languages.ac.nz
NZLC http://nzlc.ac.nz
Queens Academic Group http://www.queens.ac.nz
Worldwide School of English http://www.worldwideschoolofenglish.com