การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

เริ่มได้ตั้งแต่อายุ 4 ปี เป็นต้นไป ใช้เวลาทั้งสิ้น 8 ปี ซึ่งในจำนวนนี้ 7 ปีของการศึกษาถือเป็นการศึกษาภาคบังคับ โดยในปีสุดท้ายของการศึกษาระดับประถมศึกษานั้น นักเรียนแต่ละคนจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาต่อไป

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษานั้นมีหลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่อายุ 12 ปี เป็นการศึกษาภาคบังคับไปจนถึงอายุ 16 ปี หลักสูตร VMBO (4 ปี ) เป็นหลักสูตรที่รวมการศึกษาทั่วไปเข้ากับการศึกษาสายอาชีพ โดยหลังจากจบการศึกษาแล้ว นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพในระดับที่สูงขึ้น ต่อไป หรือที่เรียกว่าหลักสูตร MBO (เทียบได้กับระดับ ปวส. ในประเทศไทย) ซึ่งระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรนี้ อาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ 1-4 ปี

สำหรับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาที่เอื้อต่อการศึกษาต่อระดับ อุดมศึกษานั้นมีด้วยกัน 2 หลักสูตรคือ HAVO (5 ปี) และ VWO (6 ปี) โดยการคัดเลือกนักเรียนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนเป็นหลัก ทั้งนี้หลักสูตร VWO จะมีความเข้มงวดในเรื่องของคุณสมบัติผู้สมัครมากกว่า อย่างไรก็ดี ทั้งสองหลักสูตรถือเป็นหลักสูตรที่ถูกคัดสรรมาเพื่อการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาทั้งสิ้น ความแตกต่างของทั้ง 2 หลักสูตร นอกจากเรื่องระยะเวลาที่ต่างกันแล้ว คือนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรจากหลักสูตร VWO สามารถเข้าศึกษาต่อได้ใน Research University ในขณะเดียวกันนักเรียนที่ได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตร HAVO นั้นสามารถเข้าศึกษาต่อได้ใน University of Applied Science เท่านั้น โดย 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร HAVO และ 3 ปีสุดท้ายของหลักสูตร VWO จะถือเป็นการศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย นอกจากนี้การศึกษาของทั้งสองหลักสูตร ยังประกอบไปด้วยการศึกษา 4 แขนง โดยแต่ละแขนง จะมุ่งเน้นในแต่ละสายวิชาที่แตกต่างกันไป เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งนักเรียนจะต้องเลือกเรียน 1 ใน 4 แขนง ดังต่อไปนี้
1. วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
2. วิทยาศาสตร์ และ สุขภาพ
3. เศรษฐกิจ และ สังคม
4. วัฒนธรรม และ สังคม

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Research University ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาวิจัยและค้นคว้าเชิงวิชาการ และ University of Applied Science ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน/นักศึกษาในการประกอบ อาชีพ เช่น สายวิชาศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น มีการสอนหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียน/นักศึกษาจากประเทศต่างๆอีกด้วย การสอนหลักสูตรนานาชาติ หรือ IE เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาโทเท่านั้น

Research Universities
มี 14 แห่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 3 แห่ง, ด้านเกษตรกรรม 1 แห่ง และเป็นมหาวิทยาลัยเปิด 1 แห่ง โดย Research University จะเน้นการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาวิจัยและค้นคว้าเชิงวิชาการ และในบางสาขาวิชาอาจมีทักษะในการประกอบอาชีพผสมรวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ดีผู้ที่สำเร็จการศึกษาส่วนมากมิได้ทำงานเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัย แต่อย่างใด Research University เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก หลักสูตรส่วนมากในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแบบนี้จะใช้เวลาเรียน 3 ปี ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 จากหลักสูตรไทยจะยังเข้าตรงไปยังชั้นปี 1 ไม่ได้ทันที แต่จะต้องไปเรียนปี 1 ที่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย หรือที่มหาวิทยาลัยแบบ Applied Sciences ก่อนจากนั้นจึงจะสามารถสมัครเข้าปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยแบบ Research ได้ แต่ถ้าหากเป็นนักเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร IB (International Baccelerate) มาแล้วจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ หรือโปรแกรมนานาชาติ ก็จะสามารถสมัครเข้า ปี1 ได้ทันที ปริญญาตรี ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 ปี หรือ 180 หน่วยกิต ปริญญาโทมีตั้งแต่ 1-3 ปี หรือ 60-180 หน่วยกิต ระดับปริญญาเอก (PhD) จะเปิดสอนเฉพาะใน Research University เท่านั้น ระยะเวลา 4 ปี ข้อมูลเพิ่มเติม www.vsnu.nl

Universities of Applied Sciences
จะมุ่งเน้นภาคปฏิบัติเป็นหลัก และการฝึกงานถือเป็นหัวใจหลักของการเรียนการสอนประเภทนี้ มี 41 แห่ง ปริญญาตรีใช้เวลา 4 ปี หรือ 240 หน่วยกิต ปริญญาโทมีตั้งแต่ 1-3 ปี หรือ 60-180 หน่วยกิต ข้อมูลเพิ่มเติม www.hbo-raad.nl

วีซ่า

เมื่อมหาวิทยาลัยตอบรับนักเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยนั้นๆ จะดำเนินการยื่นเอกสารขอวีซ่าให้นักเรียน นักเรียนไม่สามารถยื่นขอวีซ่าได้เอง หากเป็นการดำเนินการยื่นเรื่องขอวีซ่าระยะยาว หรือ MVV สถาบันการศึกษาจะรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการให้ ทั้งนี้ นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.studyinholland.nl หรือ www.ind.nl

ประเภทของวีซ่า
วีซ่ามีด้วยกัน 2 ประเภท คือ วีซ่าระยะสั้น Short Stay Visa หรือ VKV และวีซ่าขาเข้า

Provisional Residence Permit หรือ MVV
• วีซ่าระยะสั้น คือ วีซ่าท่องเที่ยว สำหรับระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน (90 วัน) วีซ่าระยะสั้นนี้ มีทั้งแบบ Single entry และ Multiple entry โดยแบบ Multiple entry คุณสามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม Schengen ได้ หรือที่บางครั้งเรียกว่า วีซ่า Schengen
• วีซ่า Provisional Residence Permit (MVV) คือ วีซ่าขาเข้า สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์นานกว่า 3 เดือนขึ้นไป วีซ่าชนิดนี้มีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า โดยถือเป็นวีซ่าชนิด Single entry และใช้สำหรับการพำนักอยู่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้นไม่รวมถึงประเท ศอื่นๆ ในกลุ่ม Schengen (แต่ใช้เพื่อการ Transit ในกลุ่มประเทศ Schengen ได้)ทั้งนี้เมื่อเดินทางมาถึงประเทศเนเธอร์แลนด์แล้ว คุณจะต้องดำเนินการยื่นเรื่องคำขอใบอนุญาตเพื่อการอยู่อาศัย หรือ Residence Permit ต่อไป
• วีซ่ารวม หรือ Combined Visa คือ วีซ่า MVV ที่มีคุณสมบัติเป็น Multiple Entry และอนุญาตให้คุณเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ Schengen ได้ ทั้งนี้เฉพาะในช่วง 90 วันแรกหลักจากออกวีซ่าเท่านั้น

เอกสารการสมัคร วีซ่าขาเข้า Provisional Residence Permit
ทางสถาบันการศึกษาจะกรอกใบสมัครและส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เรียกว่า Dutch immigration office (IND)เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมมีดังนี้
- สำเนาพาสปอร์ต
- เอกสารยืนยันการลงทะเบียน หรือ กำลังจะลงทะเบียน หรือการฝึกงาน
- สำหรับผู้ฝึกงาน ผู้ว่าจ้างหรือสถาบันการศึกษาจะสมัครใบอนุญาตทำงานให้ถ้าต้องใช้
- ใบรับรองฐานะการเงิน ต้องมีเงินในบัญชีอย่างน้อยเท่ากับเงินขั้นต่ำในและเดือนเดือนที่ IND กำหนด
เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาดัทช์ อังกฤษ เยอรมัน หรือฝรั่งเศส เท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอื่นต้องมีใบแปลอย่างเป็นทางการ

อัตราค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม EURO 6,000 – 14,000
ค่าที่พัก อาหาร เดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ EURO 9,000 – 12,000

Research Universities

University of Groningen http://www.rug.nl/
Wageningen University http://www.wageningenur.nl/en/wageningen-university.htm

Universities of Applied Sciences

Cambridge Education Group http://www.oncampus.global/europe.htm
Fontys http://fontys.edu/
The Hague hhttp://www.thehagueuniversity.com/
Hanze https://www.hanze.nl/eng
ISC foundation and premaster programs http://www.hollandisc.com/
Nyenrode Business Universiteit http://www.nyenrode.com/Pages/Default.aspx
Rotterdam Business School http://www.rotterdamuas.com/about/organisation/rotterdam-business-school/
Saxion http://www.saxion.edu/
Stenden http://www.stenden.com/english/home/
Van Hall Larenstein http://www.hogeschoolvhl.nl/