วีซ่านักเรียน

นักเรียนมีความประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดาเป็นเวลา 6 เดือน หรือน้อยกว่า จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว (วีซ่านักท่องเที่ยว) ซึ่งนักเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาใดๆ หลังวีซ่าหมดอายุ และจะต้องเดินทางออกจากประเทศแคนาดาทันที แต่ถ้าจะศึกษาต่อมากกว่า 6 เดือน จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน 

พิมพ์แบบฟอร์มนี้สำหรับผู้ที่เรียน 6 เดือนหรือน้อยกว่า ประเภทนี้ต่อวีซ่าไม่ได้ โหลดที่นี่


กรอกแบบฟอร์มวีซ่า ( สำหรับเรียน 6 เดือนหรือน้อยกว่า ต่อวีซ่าไม่ได้  )

Application for Temporary Resident Visa (IMM5257) โหลดที่นี่
Family Information (IMM5645) โหลดที่นี่
พิมพ์แบบฟอร์มนี้สำหรับผู้ที่เรียนมากกว่า 6 เดือน ประเภทนี้ต่อวีซ่าได้) โหลดที่นี่

กรอกแบบฟอร์มวีซ่า ( สำหรับเรียนมากกว่า 6 เดือน และต่อวีซ่าได้ )

Application for Study Permit made Outside of Canada (IMM 1294) โหลดที่นี่
Family Information (IMM5645) โหลดที่นี่
กรอกแบบฟอร์ม Custodianship ( สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 17 ปี ) โหลดที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 17 ปี โหลดที่นี่
แบบฟอร์มทุกประเภท โหลดที่นี่

เอกสารในการยื่นขอวีซ่านักเรียน (ยื่นฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)

1. หนังสือเดินทางทุกเล่ม
2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
3. รูปถ่าย : ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.
4. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง
5. ใบแสดงผลการเรียน
6. หนังสือรับรองการทำงาน
7. หลักฐานสนับสนุนทางด้านการเงิน
8. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า  จ่ายเป็นแคชเชียร์  สั่งจ่าย “Embassy of Canada”โหลดที่นี่
9. สำหรับนักเรียนที่อายุ 18  ปีหรือมากกว่าจะต้องมีใบรับรองประวัติ อาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เอกสารเพื่อขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นำตัวจริงพร้อมสำเนา:
: passport
: บัตรประชาชน
: ทะเบียนบ้าน
: Transcript
: ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
: ใบ letter of acceptance and invoice จากโรงเรียน
: สูติบัตร
: ใช้เวลา 15 วัน ค่าใช้จ่าย 100 บาท
: ถ่ายรูปและปั๊มลายนิ้วมือที่นั่น
: เบอร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 02 2052168-69

ยื่นวีซ่าที่
Canada Visa Application Centre
เลขที่10/198-201 อาคาร เดอะ เทรนดี้ ชั้น 28
สุขุมวิทซอย 13 คลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02 118 7007

สถาบันการศึกษา

Thompson Rivers University
Trinity Western University

สถาบันสอนภาษา

ELS Language Centers
Embassy English
ESLI
Kaplan International Colleges