ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายสำหรับการไปศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของเมือง สถาบันการศึกษา ประเภทของหลักสูตร และระยะเวลาของหลักสูตร โดยสามารถสรุปพอเป็นสังเขปได้ดังนี้

อัตราค่าใช้จ่ายต่อปี

หลักสูตรปีพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  A$ 9,000 - A$ 14,000

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
-สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ A$ 10,000 - A$ 13,500
-สาขาทางการปฏิบัติการในห้องทดลอง (วิทยาศาสตร์/วิศวกรรม) A$ 11,000 - A$ 16,500

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 -ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับอนุปริญญาโท  A$ 9,000 - A$ 16,000
 -ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  A$ 11,000 - A$ 18,500
 -MBA  A$ 12,000 - A$ 55,000
 หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมสายอาชีพ (VET)    A$ 5,500 - A$ 18,000

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
 -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย A$ 6,000 - A$ 13,000
 -ระดับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น  A$ 6,000 - A$ 13,000
 หลักสูตรภาษาอังกฤษ   A$ 250 - A$ 350 (ต่อสัปดาห์)

ค่าครองชีพ

โดยรวมแล้ว ประเทศออสเตรเลียจะมีอัตราค่าครองชีพที่ต่ำกว่าประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ประเทศอื่นๆ  นักศึกษาต่างชาติควรตั้งงบประมาณการใช้จ่ายไว้ในช่วง      A$ 200 ถึง A$ 350 ต่อสัปดาห์ สำหรับค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย อาหาร เสื้อผ้า การคมนาคม สิ่งบันเทิงต่างๆ และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ  ส่วนค่าครองชีพในเมืองใหญ่ๆ เช่นเมือง Sydney, Melbourne หรือ Brisbane จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมืองขนาดรองลงไป เช่นเมือง  Adelaide, Hobart และ Perth
กล่าวโดยสรุปว่า ค่าครองชีพของนักศึกษา (โสด) โดยเฉลี่ยต่อปี จะตกอยู่ในช่วงประมาณ A$ 9,000-A$ 13,000 ซึ่งรวมค่าที่พักค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้โทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าเครื่องเขียน เสื้อผ้าและสันทนาการต่างๆ สำหรับผู้ที่มีครอบครัว ควรเตรียมค่าใช้จ่ายมากกว่าผู้ที่เป็นโสดประมาณ A$ 3,000 ต่อปี และประมาณ A$ 2,000 ต่อบุตรหนึ่งคน ซึ่งยังไม่รวมค่าเล่าเรียนซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณ A$ 8,000-A$ 12,000 ต่อปี อย่างไรก็ดี นักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้ามาศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่า นักเรียน สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนด แต่เดิม จะต้องมีการขออนุญาติทำงานโดยยื่นเรื่องต่อ Department of Immigration and Citizenship และเสียค่าสมัครก่อน  แต่รัฐบาลออสเตรเลียได้เปลี่ยนแปลงระบบการออกวีซ่าใหม่ โดยตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2551 เป็นต้นไป นักศึกษาที่ขอวีซ่านักเรียน จะได้รับสิทธิในการทำงานระหว่างศึกษาเล่าเรียนได้อัตโนมัติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า โดยนักศึกษาสามารถทำงานได้สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง  แต่นักศึกษาที่ขอวีซ่าก่อนวันที่ 26 เมษายน 2551 จะต้องทำเรื่องขออนุญาติตามข้อกำหนดเดิม และเสียค่าสมัคร A$ 60 ก่อนจึงจะทำงานได้  แต่ขอให้นักศึกษาระลึกไว้ว่าการหางานทำอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่ายซะทีเดียว  ดังนั้น  จึงมีสถาบันการศึกษาจำนวนมาก  ที่มีบริการให้ความช่วยเหลือในการจัดหางานให้กับนักศึกษาต่างชาติของตนด้วย

วีซ่านักเรียน

รายการที่ระบุเป็นเอกสารหลักๆ เท่านั้น ในกรณีเจ้าหน้าที่ต้องการเอกสารเพิ่มเติม จะติดต่อภายหลัง หรือ อาจขอสอบถามข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับตัวท่าน ถ้าต้องนำเอกสารมายื่นเพิ่มเติม ให้ยื่นเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา โดยเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารต้นฉบับให้หลังจากทำการรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
1. แบบฟอร์ม 157A - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร (รวมทั้งบุคคลในครอบครัวที่รวมอยู่ในใบสมัครเดียวกันที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ) ตอบคำถามทุกข้อโดยเฉพาะส่วนของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน
2. เอกสารรับรองการศึกษา เอกสารรับรองผลการเรียน ซึ่งรวมถึงประกาศนียบัตรการเข้าอบรมวิชาต่าง ๆ และใบแสดงผลการเรียน (transcript)
3. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า จะต้องชำระด้วยแคชเชียร์เช็ค หรือ ‘แบงก์ดราฟท์’ เท่านั้น
4. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1-2 นิ้วจำนวน 1 รูป (โปรดเตรียมรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้วอีก 2 รูปสำหรับแบบฟอร์มตรวจร่างกาย)
5. หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ของผู้สมัครทุกท่าน ซึ่งต้องมีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลาทั้งหมดของ การพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียหรืออย่างน้อยต้องมีอายุใช้การได้อีก 6 เดือนขณะที่ยื่นใบสมัครขอวีซ่า
6. หลักฐานรับรองด้านการเงินพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากธนาคาร สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือนของผู้รับรองการเงิน หากท่านใช้หลักฐานการเงินของบริษัทรับรองสถานภาพทางการเงิน โปรดแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ของท่านกับผู้รับรองและบริษัทที่ให้การรับรอง
7. บัตรประชาชนไทย(สำหรับบุคคลสัญชาติไทย) ทะเบียนบ้าน และ/หรือใบสูติบัตรของผู้สมัคร
8. เอกสารราชการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัคร กับสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
9. เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือ รับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
10. เอกสารต้นฉบับยืนยันการตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment - COE)
11. สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 18 ปีที่จะติดตามผู้สมัครไปประเทศออสเตรเลียจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงว่ามีการ ตอบรับการเขัาศึกษาในประเทศออสเตรเลียเช่นกัน (Confirmation of Enrolment – COE)
12. ผลการตรวจสุขภาพของผู้ขอวีซ่าหลัก และของบุคคลในครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร การตรวจสุขภาพ
13. หลักฐานของการจ่ายค่าประกันสุขภาพของนักเรียน (Overseas Student Health Cover - OSHC) ของผู้สมัครและบุคคลในครอบครัวที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร
14. จดหมายรับรองการทำงาน (หากมีประวัติการทำงาน)

นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จำเป็น ได้แก่
- เอกสารจากที่ว่าการอำเภอระบุข้อความยินยอมการเดินทางของผู้เยาว์จากบิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่ไม่ได้เดินทางด้วยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
-บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายผู้ปกครองลงนามการยินยอมโดยใช้ แบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยินยอมให้บุตรผู้เยาว์เดินทาง)โดยลงชื่อยินยอมต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย หรือ ทำการนัดหมายเพื่อลงนามยินยอมโดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานทูตออสเตรเลียเป็นพยาน ซึ่งในกรณีนี้ บิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่มิได้เดินทางพร้อมบุตร ต้องทำนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ติดต่อขอรับแบบฟอร์มนี้ได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย
-ผู้สมัครที่ประสงค์จะเดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย พร้อมกับผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่ได้สิทธิการดูแลตามกฎหมายในฐานะผู้ปกครองให้แสดงเอกสาร ราชการเพื่อการยืนยัน ซึ่งรวมถึงการที่ได้ยื่นขอวีซ่าผู้ปกครอง/การ์เดียน (Guardian Visa) ที่จะครอบคลุมระยะเวลาเดียวกับวีซ่าของนักเรียน หรือจนกว่าผู้สมัครจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ 18 ปีอย่างใด อย่างหนึ่ง พร้อมยื่นแบบฟอร์มรับทราบการดูแลผู้เยาว์ (Under 18 Welfare Form)
-ในกรณีที่มีการติดต่อให้ผู้สมัครมีญาติในประเทศออสเตรเลียเป็น ผู้ปกครอง ให้แนบเอกสารดังนี้ คือ เอกสารราชการยืนยัน ความสัมพันธ์ , หลักฐานว่าผู้ปกครองที่เป็นญาตินี้มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์, ใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจ, เอกสารที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตาม กฎหมายตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย หรือจนกว่าผู้สมัครจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ 18 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง, และกรอกแบบฟอร์มการดูแลผู้เยาว์ (Under 18 Welfare Form)
-ใบรับรองการสอบประวัติของญาติที่นักเรียนจะไปพำนักอาศัยใน ประเทศออสเตรเลียนี้ จะต้องขอจากจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจจากทุกประเทศที่บุคคลนั้นได้พำนัก อาศัยอยู่เป็นระยะเวลารวมตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก ฟอร์ม 47P (ใบรับรองการสอบประวัติจากกรมตำรวจ) หรือ
-เอกสารจากสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียรับรองการจัดเตรียมสถานที่ พำนัก และการดูแลผู้สมัครไว้แล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
กรณีให้ตัวแทนการศึกษายื่นวีซ่าแทนผู้สมัคร ต้องแนบ แบบฟอร์ม 956 เพิ่มเติมด้วย
สถานที่ยื่นวีซ่า
สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC)
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิส สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(ใกล้รถไฟฟ้า สถานี นานา ทางออกหมายเลข 3)
การตรวจสุขภาพ
ตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไปการตรวจสุขภาพจะทำได้ภายหลังการยื่นใบสมัครแล้วเท่านั้น ผู้สมัครจะได้รับจดหมายจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลใบสมัครของท่านให้ดำเนินการ ตรวจสุขภาพ โดยจดหมายนั้นจะระบุรายละเอียดและรหัสหมายเลขของผู้สมัคร  เพื่อติดต่อทำการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลและแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง และนำส่งผลการตรวจสุขภาพโดยทางอีเล็คโทรนิคเท่านั้น (ระบบนี้เรียกว่า E-Health) ท่านสามารถดูรายนามแพทย์และโรงพยาบาลเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูต ออสเตรเลีย www.thailand.embassy.gov.au

ผู้ยื่นขอวีซ่า สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสุขภาพได้ก่อนการยื่นใบสมัครขอวีซ่า ได้ที่นี่ http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Heal/meeting-the-health-requirement/health-examinations/my-health-declarations
ผู้ขอวีซ่าจะได้ HAP ID เพื่อไปตรวจสุขภาพ และควรระบุเลขอ้างอิงนี้ ไปในใบสมัครขอวีซ่าด้วย

รายชื่อแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถานทูตออสเตรเลีย
http://www.border.gov.au/Lega/Lega/Help/Location/thailand

ข้อกำหนดด้านการเงิน
• หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือสามารถหาทุนทรัพย์เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง (และสมาชิกในครอบครัว แม้ไม่มีจุดประสงค์จะเดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียพร้อมกับท่าน) ในระยะเวลา 12 เดือนแรกของการศึกษาและอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย ผู้สมัครยังต้องแสดงหลักฐานว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอเพื่อ ครอบคลุม
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย / กลับภูมิลำเนา ของผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัว
• ค่าเรียน
• ค่าครองชีพ โดยประมาณ
- 18,610 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อบุคคล/ต่อปี
- 6,515 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี สำหรับคู่สมรส
- 3,720 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี บวก 8,000 ดอลลาร์ต่อปี เป็นค่าเล่าเรียนบุตรคนแรกที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปี
- 2,790 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี บวก 8,000 ดอลลาร์ต่อปี สำหรับค่าเล่าเรียน ในกรณีของเด็กอายุระหว่าง 5-18 ปี สำหรับบุตรคนต่อไป
ผู้สมัครที่แสดงสมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากตัวจริง ซึ่งจะได้รับคืนพร้อมหนังสือเดินทางภายหลัง
* หมายเหตุ พันธบัตรรัฐบาล ใบหุ้น หุ้นกู้ อสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานด้านการเงินในการพิจารณาขอวีซ่านักเรียนได้
ระยะเวลาในการดำเนินการ 10-15 วันทำการ

ที่มาของข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่

http://www.border.gov.au/
http://thailand.embassy.gov.au/bkok/home.html 
https://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/apply-to-study/visas/visa-information
http://vfs-au.net/index.html
https://www.facebook.com/australiainthailand

สถาบันการศึกษา
Bond University
Box Hill Institute of TAFE
University of Canberra
Holmes Colleges
Holmesglen Institute of Tafe
Kaplan International Colleges
La Trobe University
Perth International
College of English (P.I.C.E)
Phoenix Academy
Raffles College of Design and Commerce Sydney
Study Group
Victoria University
Centre for English Language Teaching
(CELT)-UMA
Australia College of English
Australasian College of Natural Therapies
Cambridge International College (CIC)
Charles Darwin University
Embassy CES
Eurocentres
James Cook University
Le Cordon Bleu , Australia
Martin College
MIBT - Melbourne Institute of Business and Technology
PIBT - Perth Institute of Business and Technology
QIBT - Queensland Institute of Business and Technology
Queensland International Business Academy
University of Western Sydney
CELUSA - University of South Australia , Centre for English Languages
SAIBT - South Australia Institute of Business and Technology
SIBT Sydney Institute of Business and Technology
Taylors College
TAFE South Australia
TAFE NSW
TAFE Western Australia
CELT- The University of Western Australia , Centre for English Language Teaching